+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Prawne i organizacyjne uwarunkowania działalności Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Ochrona danych osobowych w KZP – zmiany od 25.05.2018 r. na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO)

data i miejsce: 17 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowi, kasjerzy obsługujący PKZP oraz osoby zainteresowane tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP, orzecznictwa i interpretacji podatkowych, omówienie przepisów związanych z ochroną danych osobowych po zmianach od 25 maja 2018 r.

prowadzący: Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

program:

 • Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP)
 • Jak prawidłowo utworzyć kasę zapo­mogowo-poży­czkową?
 • Statut jako podstawa działania PKZP:
  – Jak prawidłowo opracować statut?
  – Obligatoryjne elementy statutu.
  – Statut PKZP a regulamin PKZP.
  – Omówienie przykładowych statutów – ćwiczenia praktyczne.
 • Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne.
 • W jaki sposób praw­idłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą.
 • Zasady funkcjonowania PKZP.
 • Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
 • Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
 • Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
 • Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
 • Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
 • Organy PKZP.
 • Walne zebranie członków i jego kompetencje.
 • Zarząd PKZP i jego kompetencje.
 • Komisja rewizyjna i jej kompetencje.
 • Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:
  – Deklaracja przystąpienia do PKZP.
  – Wniosek o udzielenie pożyczki.
  – Wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów.
  – Oświadczenie poręczyciela.
  – Wniosek o częściowy zwrot wkładów.
  – Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia.
  – Wniosek o zapomogę.
  – Wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia.
  – Wniosek o uzupełnienie wkładów.
 • Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę.
 • Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
 • Ochrona danych osobowych na grun­cie RODO – od 25.05.2018r.
 • Instytucja inspektora ochrony danych osobowych (DPO).
 • Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia (art. 12.13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018r. Konieczność przygotowania klauzul informacyjnych.
 • Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie rozporządzenia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, czy należy dokonać zmian w dotychczas odbieranych zgodach. Jak powinna wyglądać „zgoda” po 25.05.2018r.
 • Zabezpieczenia, czy będą zmieniane po 25.05.2018r. Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia.
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018r.
 • Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018r.
 • Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Przykładowe umowy.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Kary za naruszenie ochrony danych osobowych.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 10 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów