Slider

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2019/2020 r. (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli

15 listopada 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie aktualnej wiedzy nt. prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji
w jednostkach samorządowych, poprawnego jej dokumentowania rozliczenia.

 

ADRESACI:

Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych jst), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni wykonujący obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

 

PROGRAM:

1. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej

 • cel inwentaryzacji
 • wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować
 • rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób
 • różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją
 • jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury,
 • metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych
 • potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe
 • porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę
 • terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie,
  a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat
 • inwentaryzacja drogą weryfikacji – do kiedy należy przeprowadzić
 • wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów – departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji

2. Odpowiedzialność za inwentaryzację

 • odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności
 • prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki
 • kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji
 • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
 • Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
 • dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór
 • odpowiedzialność materialna pracowników

 3. Inwentaryzacja częste błędy w szczególności:

 • weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe
 • weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną
 • inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych
 • metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu
 • metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim
 • metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
 • metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych
 • metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych
 • w jakich odstępach czasowych należy inwentaryzować place zabaw, siłownie zlokalizowane np. w parkach
 • do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą

 4. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW

 • inwentaryzacja w jednostkach oświatowych zbiorów bibliotecznych – co stosujemy ustawę o rachunkowości czy skontrum
 • kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW
 • kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek

 5. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem

 • podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle uregulowań art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
 • umowy najmu, dzierżawy
 • umowy użyczenia
 • trwały zarząd
 • różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych
 • kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym
 • na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek
 • podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków
 • ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy

KORZYŚCI:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami
i budynkami.

PROWADZĄCY:  specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego  i zamówień publicznych. Od 2003 roku prowadzi szkolenia. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza. Autor licznych artykułów, wykładowca i praktyk.

CENA:

490  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się  do 31 października 2019 r., cena promocyjna  450 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów