Slider

Praktyczne stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego – zmiany kpa w 2019 r. w tym zmiany w kpa i ustawach zabezpieczenia społecznego związane z realizacją obowiązku informacyjnego RODO

Data i miejsce: 17 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 10 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie kwestii stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem zmian w kpa i innych przepisach w związku z realizacją obowiązku informacyjnego RODO.

Prowadzący: specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy SKO w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik.

Program:             

 • Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego:
  – nierówność podmiotów w postępowaniu administracyjnym –organ a strona  postępowania,
  – jak stosować wytyczne wojewody, zarządzenia wójtów burmistrzów prezydentów by nie naruszyć zasady praworządności,
  – najczęstsze naruszenia zasady pisemności, różnicowanie interesu strony i interesu społecznego przez miarkowanie pomocy lub jej odmowę,
  – badanie czy występuje dany stan faktyczny sprawy, od którego ustawa uzależnia przyznanie pomocy
  oraz jakiego rodzaju świadczenie powinno być w danej sytuacji przyznane ,
  – prawidłowa realizacja zasady informowania stron postępowania i praktyczny wpływ na wynik postępowania,
  – nowa zasada  rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, nowe znaczenie zasady współdziałania organów; zasady pogłębiania zaufania obywateli oraz ugodowego załatwiania spraw
  – realizacja czynnego udziału strony w postępowaniu realizowana m.in. przez prawidłowe wszczepcie prowadzenie postępowania
  – zasada szybkości postępowania a zbadanie dogłębne  prawdy obiektywnej
  – trwałość decyzji administracyjnej- najczęstsze proceduralne naruszenia, ostateczność a prawomocność decyzji różnice i wpływ na postępowanie.
 • Postępowanie wyjaśniające:
  sporządzanie wezwań do osobistego stawiennictwa, wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku, zawieranie odpowiednich pouczeń kierowanych do strony
  -prawidłowe pozostawienie wniosku bez rozpoznania(forma  i treść)
  – umiejętność rozróżniania terminów materialnych i procesowych i konsekwencji wynikających
  z przekroczenia terminu materialnego bądź procesowego
  wyłączenie organu i pracownika (kiedy należy zwrócić się od organu o wyznaczenie organu właściwego, wyłączenie pracownika przez przełożonego)
  właściwa kwalifikacja wniosku przez pryzmat właściwości miejscowej i przedmiotowej organu
  (kierowanie pism do strony i innych organów w celu zebrania  informacji umożliwiających ustalenie  właściwości organu
  – badanie miejsca zamieszkania ,pobytu, zameldowania ,sytuacja osób bezdomnych i zamieszkałych za granicą wpływająca na możliwość wydania decyzji przez organ,
  – problemy z ustalaniem właściwości miejscowej gminy –nieletni, ubezwłasnowolniony, osoba kierowana
  do DPS,
  spory kompetencyjne  przekazywanie wniosku do organu właściwego, wchodzenie w spór kompetencyjny
  z organem zasady , formułowanie zarzutów, organy właściwe do rozstrzygania sporów kompetencyjnych)
  zwrot pisma do strony
 • Kogo uznać za stronę postępowania (dziecko, dłużnika alimentacyjny, rodzina, rodzice biologiczni
  i zastępczy, osoby ubezwłasnowolnione)
  doręczenia pism i decyzji (doręczenia właściwe i zastępcze, prawidłowa ocena zwrotki odbiorczej
  i konsekwencji doręczenia pisma , co zrobić w sytuacji gdy adresat zmarł, gdy pismo odebrał małoletni  domownik, sąsiad , który nie przekazał przesyłki, doręczanie pism przez pracowników, potwierdzenie skuteczności odbioru korespondencji przez policję, odebranie przesyłki przez jej podwójne awizowanie, doręczenia drogą elektroniczną, odmowa przyjęcia pisma)
  doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą
  – Prawidłowe formułowanie pisma za granicę , określanie skuteczności doręczenia i dalsze postępowanie
  z wezwaniami korespondencja –planowane zmiany w doręczeniach zagranicznych
  sporządzanie  protokołu  z wyjaśnień strony, odbieranie oświadczeń sporządzonych przez stronę postępowania, (prawidłowe konstruowanie protokołu, waga dowodowa protokołu) sporządzanie notatek służbowych i ich dalsze wykorzystywanie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym  , podpis a parafka
  – nowe regulacje postępowania dowodowego- poświadczanie za  zgodność odpisów dokumentów
  z oryginałem;
  udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie, sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów kiedy i w jakich przypadkach jest to możliwe i kto jest upoważniony do uwierzytelniania dokumentów
  prowadzenie postępowania z udziałem pełnomocnika strony (wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa, opłat za pełnomocnictwo, kto może być pełnomocnikiem, czy każda czynność może być przeprowadzana z pełnomocnikiem , ustanawianie pełnomocnika w siedzibie organu)
  wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych (formułowanie wniosku do sądu, wskazywanie osoby kuratora, określanie ram postępowania)
  sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii  z akt sprawy (czy możliwe jest kserowanie akt sprawy, wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt sprawy)
  aktywizowanie stron postępowania administracyjnego (konstruowanie pouczeń wezwań
  i     uświadamianie konieczności współpracy z organem administracyjnym) a kompetencje pracowników (jakich dokumentów możemy żądać od strony a jakie organ musi uzyskać samodzielnie)
  terminy załatwienia sprawy ( właściwe przedłużenia terminu załatwienia sprawy)
  – nowe regulacje załatwiania spraw  w sytuacji bezczynności organu bądź przewlekłości prowadzenia postępowania
  zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego (właściwa ocena przesłanek do zawieszenia postępowania , ocena zagadnienia wstępnego –co może ma wpływ na rozstrzygnięcie sprawy bezpośrednio, a co tylko pośrednio)   właściwa forma zawieszenia postępowania, kiedy ,musimy uzyskać zgodę stron na zawieszenie postępowania, zawieszenie postępowania z urzędu i na wniosek strony lub wielu stron postępowania, podejmowanie zawieszonego postępowania w sprawie
  ocena dowodów ( swobodna ocena dowodów na gruncie kpa, gradacja ważności dowodów i ich wpływu na rozstrzygnięcie, odmowa uwzględnienia dowodu w sprawie lub przeprowadzenia wnioskowanego przez stronę dowodu, prawidłowe sporządzanie wywiadów środowiskowych i ich ocena, różnicowanie wagi dowodów, domniemania prawne i faktyczne)
  – nowe regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień organu, jak i stron w zakresie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;
  – mediacja administracyjna
  – wprowadzenie milczącego  załatwienia sprawy
  – wprowadzenie postępowania uproszczonego
 • Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych (sporządzanie decyzji-właściwe podawanie podstawy    prawnej rozstrzygnięcia, formułowanie wyrzeczenia decyzji, konstrukcja i znaczenie uzasadnienia faktycznego decyzji podawanie stanu faktycznego i prawnego w sprawie oraz odpowiedni formułowanie wniosków przy analizie dowodów zebranych w sprawie nowe regulacje dotyczące doprecyzowania elementów składowych decyzji zrzeczenie się prawa do odwołania):
  umarzanie postępowania w części lub w całości ( kiedy zachodzi bezprzedmiotowość postępowania,
  a kiedy są podstawy do wydania decyzji odmownej)
  postępowanie odwoławcze ( kiedy mamy obowiązek przesłania akt do organu odwoławczego, jak możemy uwzględnić odwołanie strony i czy zawsze można uwzględnić żądanie strony  czy możemy podejmować czynności wyjaśniające na tym etapie postępowania, co zrobić z nowymi dokumentami przedłożonymi przez stronę po wydaniu decyzji w sprawie, czy istnieje konieczność uwzględnienia zaleceń organu odwoławczego, związanie wyrokiem sądowym )   Postępowanie odwoławcze –sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 • Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy lub rozstrzygającej o istocie sprawy
  (kiedy możemy zmienić lub uchylić decyzję administracyjną, właściwy dobór trybu do zmiany lub uchylenia decyzji , rozłączność stosowania trybów nadzwyczajnych z ustawy i z procedury,  kolejność stosowania trybów nadzwyczajnych, czy zawsze możemy zmienić decyzję na wniosku strony, zmiana i uchylanie decyzji wstecz lub na przyszłość, czy możliwe jest jednoczesne prowadzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
  i wznowienie postępowania w sprawie)
 • Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji.
  Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
  Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu
  do stwierdzenia nieważności.

 Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów