Slider

Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg

12 grudnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów
w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu
oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii
w ZUD.

ADRESACI:

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (Dz.U. poz.2222 z 2017 r ze zm.),
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. poz. 1289 z 2017 r. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r),
 • Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964r ze zm.).
 1. Obowiązki zarządców dróg , właścicieli nieruchomości oraz administratorów osiedli i ich odpowiedzialność cywilna.
 2. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
 3. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i osiedli.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
 5. Materiały stosowane do ZUD.
 6. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
 7. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
 8. Postępowania przetargowe w zakresie ZUD.
 9. Nowoczesne technologie w ZUD (GPS, radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne).

PROWADZĄCY: 

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011 r prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził w latach 2003-2019 r ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

CENA:

440zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 28 listopada 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Stawiarska e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów