Slider

Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

Data i miejsce: 1 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00–14.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 25 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, zarządów dróg powiatowych, zarządów dróg miejskich, Okręgowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, zakładów gospodarki komunalnej.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie:

 • wdrażania europejskich norm zharmonizowanych w Polsce oraz stosowania wyrobów budowlanych
  w drogownictwie zgodnie z prawem UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 r. CPR – Dz.U. EU 4.04.2011 r. – obowiązujące w całości od 1 lipca 2013 r.), zmian w krajowym systemie wprowadzania wyrobów do obrotu od 1 stycznia 2017 r. oraz wymogi jakie należy stawiać wykonawcom na etapie realizacji robót wynikające z CPR;
 • wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy, SMA, BBTM, asfalt porowaty) z uwzględnieniem wymagań technicznych opartych na europejskich normach zharmonizowanych i wydanych przez GDDKiA;
 • wpływu zachowania wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych podczas realizacji robót na jakość
  i trwałość wykonywanych warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych;
 • nowoczesnych technologii mieszanek mineralno – asfaltowych („ciche nawierzchnie” BBTM, SMA LA, PA,
  z asfaltem modyfikowanym gumą), mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) i pół-ciepło (HWMA);
 • efektywności stosowania i doboru nowoczesnych technologii w remontach i przebudowach.

Prowadzący: pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkoli od 2003 r. z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe). Prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

program:

 • Stosowanie wyrobów budowlanych w drogownictwie zgodnie z prawem UE       ( Rozporządzenie CPR) oraz zmiany w krajowym systemie wprowadzania wyrobów do obrotu od 1 stycznia 2017r . Krajowe Wymagania Techniczne  2014r i 2016r dotyczące nawierzchni asfaltowych :
  – WT-2  2014 cz. I Wymagania techniczne –  Nawierzchnie   asfaltowe na    drogach krajowych ,
  – WT-2  2016 cz. II  Wymagania techniczne –  Wykonanie warstw nawierzchni  asfaltowych
 • Nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno –asfaltowych ( beton asfaltowy i SMA) , materiały i technologia wykonania
 • Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA
 • Nawierzchnie asfaltowe o obniżonej hałaśliwości ( „ciche nawierzchnie”)
  –  z mieszanek mineralno-asfaltowych (BBTM)
  –  z mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem gumy
  –  nawierzchnie drenażowe – asfalt porowaty (PA)
 • Innowacje w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych
  –  mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA)
  –  mieszanki mineralno-asfaltowe „na pół-ciepło” (HWMA)

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 18.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów