Slider

Praktyczne aspekty organizowania schronienia dla osób bezdomnych przez jst w świetle wymogów standaryzacji placówek dla osób bezdomnych

23 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zawierania umów dotyczących placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym, zawierania kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia
z Bezdomności w placówkach dla osób bezdomnych, zgodnie z wymaganymi standardami, budowanie spójnego systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności
w oparciu o partnerstwo międzysektorowe jako kluczowe narzędzie przeciwdziałania
i rozwiązywania problemu bezdomności, uzyskanie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej ze służbą zdrowia w obszarze przyjmowania osób bezdomnych do placówek  zapewniających schronienie.

ADRESACI:

Pracownicy sektora publicznego działający w obszarze problematyki wykluczenia społecznego (bezdomności), pracownicy OPS  oraz organizacji   pozarządowych.

PROGRAM:

 1. Sposób wyłaniania przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotów, z którymi mogą zawierać umowy na realizację zadania dotyczącego zapewnienia schronienia.
 2. Zawieranie umów dotyczących zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, wynikającego z obowiązku realizacji zadania własnego gminy w formie:
 • Ogrzewalni,
 • Noclegowni,
 • Schroniska,
 • Schroniska z Usługami Opiekuńczymi.
 1. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bieżącej kontroli spełnienia standardów przez podmioty działające na ich zlecenie.
 2. Praktyczne aspekty zawierania kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności w placówkach dla osób Bezdomnych w świetle standaryzacji placówek dla osób bezdomnych – dobre praktyki.
 3. Praktyczne aspekty współpracy instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych ze służbą zdrowia w obszarze przyjmowania po hospitalizacji osób bezdomnych do placówek zapewniających schronienie w świetle standaryzacji placówek dla osób bezdomnych– dobre praktyki.
 4. Praktyczne aspekty budowania spójnego systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności w oparciu o partnerstwo międzysektorowe jako kluczowe rozwiązanie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności  –  dobre praktyki

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat zadań jst w kwestii organizowania schronienia dla osób bezdomnych.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zawierania kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.

PROWADZĄCY: 

Kierownik w jednostce samorządu terytorialnego, wyróżnionej w 2018 r., przez MRPiPS za ,Dobre Praktyki ’’, pracownik socjalny, gminny koordynator działań na rzecz osób bezdomnych, psychoterapeuta uzależnień, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek  Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta – Koło Zabrze, doświadczony trener z  zakresu umiejętności interpersonalnych i metodyki pracy socjalnej oraz wielu szkoleń dla pracowników sektora publicznego i pozarządowego.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  9 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 16 sierpnia  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów