Slider

Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem projektu nowelizacji Kpa, dotyczącym RODO

Data i miejsce: 3 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — Nowy Sącz

Termin zgłoszenia do: 27 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy jst i ich jednostek podległych, pracownicy organów administracji rządowej, pracownicy biur projektowych i innych przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania wyjaśniającego w administracji  i projektu nowelizacji Kpa dotyczącej RODO

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej
i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program:

  • Istota postępowania wyjaśniającego – omówienie w ogólności postępowania wyjaśniającego oraz obowiązków organu w tym zakresie
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz orzecznictwa w tym zakresie
  • Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. zeznań świadków, dokumentów, oględzin oraz praktycznych zagadnień z tym związanych
  • Rozprawa administracyjna – omówienie tej czynności procesowej, z uwzględnieniem sytuacji, kiedy powinna zostać wyznaczona  oraz obowiązków organu w tym zakresie
  • Protokół, a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej
  • Czynny udział stron w postępowaniu – przedstawienie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz omówienie przepisów Kpa, które realizują tą zasadę
  • Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie
  • Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem oznaczenia stron, uzasadnienia faktycznego i prawnego
  • Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia
  • Projekt nowelizacji Kpa w zakresie RODO – omówienie projektu nowelizacji w przedstawionym zakresie.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 20.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów