Slider

Postępowanie wyjaśniające w administracji z uwzględnieniem nowelizacji Kpa z 7 kwietnia 2017 roku, czyli jak urzędnik powinien gromadzić dowody

data i miejsce: 11 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst i ich jednostek podległych, pracownicy organów administracji rządowej

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z problematyką postępowania wyjaśniającego w administracji

prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

program:

  • Istota postępowania wyjaśniającego – omówienie w ogólności postępowania wyjaśniającego oraz obowiązków organu w tym zakresie.
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz orzecznictwa w tym zakresie,
  • Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. zeznań świadków, dokumentów, oględzin oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
  • Rozprawa administracyjna – omówienie tej czynności procesowej, z uwzględnieniem sytuacji, kiedy powinna zostać wyznaczona oraz obowiązków organu w tym zakresie.
  • Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
  • Postępowanie dowodowe przed organem II instancji – omówienie sytuacji, w których organ II instancji powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
  • Czynny udział stron w postępowaniu – przedstawienie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz omówienie przepisów Kpa, które realizują tą zasadę.
  • Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  • Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
  • Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 4 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów