+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r.

data i miejsce: 29 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — Nowy Targ

adresaci: pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności  w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia,  postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

–  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych  pomocy społecznej,

 – podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,

–  możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty,

–  wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy,

– podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania w sprawach o przedmiotowe świadczenia,

–  poznanie orzecznictwa  administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku  okresowego,

–  poznanie aspektów udzielania  ww. świadczeń w formie niepieniężnej

– szkolenie  z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie  dyskusji,  zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

prowadzący: socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

program:
I. Wstęp
II. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

  1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego

–  przesłanki pozytywne

– przesłanki negatywne

–  zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu

– kontynuacja prawa do zasiłku stałego

– zasiłek stały dla osoby w rodzinie

– „dwa” zasiłki stałe w rodzinie

– zasiłek stały a pojęcie pracy

– zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego

–  zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP

– kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,

– postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia

–  przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu

– podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności

– ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania

  1. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego

– przesłanki pozytywne

– przesłanki negatywne

– ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia

– możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy

– zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny

  1. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej
  2. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego
  3. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej,  na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne
  4. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń
  5. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej

III. Zakończenie.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów