Slider

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami – letnie warsztaty praktyczne

26 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których przedstawione zostaną procedury postępowań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Wszystko zostanie omówione na praktycznych przykładach. Mile widziane będą pytania i konkretne Państwa problemy.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami.
W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów.

PROGRAM:

  1. Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste ( a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty.
  2. Właściwy organ. Organ wyższego stopnia.
  3. Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.
  4. Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu.
  5. Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje.
  6. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.
  7. Ugody administracyjne.
  8. Decyzja jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego. Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
  9. Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy?

KORZYŚCI:

Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem roli postępowania wyjaśniającego  i dowodów w sprawie

PROWADZĄCA:

Rzeczoznawca majątkowy oraz pracownik samorządowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia
i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami, obrotu nieruchomościami rolnymi, odszkodowań. Posiada wiedzę i doświadczenie w omawianej tematyce. Na bieżąco śledzi orzeczenia, komentarze i opinie  dotyczące poprawności wycen. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 12.08.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 21.08.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Dorota Oleksiuk adres:dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów