Slider

Postępowanie administracyjne – przykłady z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego

5 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w sprawach ewidencji ludności i stanu cywilnego. Podczas szkolenia zostaną przedstawione m.in. przykłady z zakresu wymeldowania i zmiany imienia lub nazwiska.

ADRESACI:

Pracownicy zajmujący się sprawami ewidencji ludności oraz pracownicy urzędów stanu cywilnego. 

PROGRAM:

 1. Co to jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
 2. Przykłady spraw administracyjnych – wskazanie na przykłady spraw administracyjnych
  z ewidencji ludności i stanu cywilnego załatwianych w drodze decyzji.
 3. Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
 4. Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie.
 5. Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych.
 6. Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
  a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
 7. Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 8. Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
 9. Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
 10. Tryby nadzwyczajne – przedstawienie w ogólności instytucji wznowienia postępowania
  i stwierdzenia nieważności.

KORZYŚCI:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w kontekście spraw
  z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego
 • poznanie problematyki postępowania administracyjnego.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej – samorządowej i rządowej, mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej. 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  22 lipca 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 29 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów