Slider

Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji nieaktowej w archiwum zakładowym (fotografia, druki ulotne i archiwalia–muzealia)

30 września 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo jak postępować z dokumentacją nieaktową w archiwum zakładowym.

ADRESACI:

osoby zatrudnione w archiwum zakładowym, zwłaszcza w instytucjach, które wytwarzają duże ilości materiałów nieaktowych (fotografii, druków ulotnych, archiwaliów-muzealiów). Szczególnie są to instytucje kultury (teatry, domy kultury, muzea), ale też urzędy miast i gmin (organizujące imprezy masowe dla mieszkańców). Zapraszamy także pracowników archiwów państwowych (pracowników nadzoru archiwalnego i/lub zajmujących się przejmowaniem materiałów archiwalnych), a także pracowników innych archiwów np. prywatnych, społecznych, etc. W trakcie szkolenia przewidziano zajęcia praktyczne dot. ewidencjonowania materiałów archiwalnych.

PROGRAM:

I. FOTOGRAFIA

 1. Definicja i podstawowe dane o fotografii
 2. Rożne rodzaje fotografii
 3. Opis i ewidencja fotografii
 • Elementy opisu fotografii i sposoby ich pozyskania
 • Ogólność i szczegółowość w opisie fotografii
 • Podstawowe błędy w opisie fotografii
 • Przykładowe fotografie, ich opis lub jego brak
 • Przykładowe katalogi/inwentarze zbiorów fotograficznych.
 1. Fotografia w zbiorach archiwalnych
 • Wartościowanie materiałów fotograficznych, czyli czym są zainteresowane archiwa państwowe, społeczne, prywatne, kolekcje fotografii w Internecie
 1. Techniczne zabezpieczenie fotografii analogowej i cyfrowej
 2. Udostępnianie fotografii w archiwum
 3. Prawo autorskie i prawo do wizerunku w fotografii                 

II. DRUKI ULOTNE

 1. Definicja i rodzaje druków ulotnych
 2. Opis i ewidencja druków ulotnych
 • Elementy opisu druków ulotnych i sposoby ich pozyskania
 • Systematyzacja druków ulotnych
 • Podstawowe błędy w opisie druków ulotnych
 • Przykładowe druki ulotne, ich opis lub jego brak
 • Przykładowe katalogi/inwentarze druków ulotnych
 1. Gromadzenie druków ulotnych (zespół czy zbiór archiwalny)
 2. Techniczne zabezpieczenie druków ulotnych
 3. Udostępnianie druków ulotnych w kontekście prawa autorskiego                               

III. ARCHIWALIA-MUZEALIA

 1. Definicja i sposoby ewidencjonowania archiwaliów – muzealiów
 2. Problemy gromadzenia archiwaliów – muzealiów
 3. Opis i ewidencja druków ulotnych
 • Elementy opisu
 • Przykładowe archiwalia – muzealia i ich opis
 • Techniczne zabezpieczenie archiwaliów – muzealiów

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy nt. całokształtu zagadnień dotyczących postępowania z dokumentacją fotograficzną, drukami ulotnymi i innym rodzajem dokumentacji nie aktowej   w archiwum zakładowym. W trakcie szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne dot. ewidencjonowania materiałów archiwalnych.

PROWADZĄCA: 

Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

CENA:

480  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 16 września 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 23 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów