Slider

Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym

data i miejsce: 4 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy OPS, PCPR, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osoby podejmujące inicjatywę na rzecz pokolenia 60+

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
 • Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
 • Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
 • Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

prowadzący: w latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

program:

 • Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
 • Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
 • System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
 • Przedstawicielstwo środowiska senioralnego i pozarządowego  jako wsparcie działań samorządu.
 • Rada Seniorów – etapy tworzenia.
 • Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
 • Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
 • Dobre praktyki.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 28 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia:  Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów