Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Raport roczny 

Raport roczny 2013

Szanowni Państwo,

Rok 2013 był czasem sumiennej i wytężonej pracy całego zespołu pracowników i współpracowników Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Złożyło się na to kilka czynników. Najważniejszym z nich była równoległa realizacja wielu poważnych projektów, w których znaczna część zadań przypadała właśnie na 2013 rok. Udało się nam pozyskać również kilka nowych projektów, dodatkowo rozszerzających zakres naszych zadań. W 2013 roku wykonaliśmy wiele usług konsultingowych, spośród których na szczególne podkreślenie zasługują audyty funkcjonowania placówek oświaty w gminach i powiatach. Realizowaliśmy je jako oddzielne zlecenia, bądź jako części złożonych usług dotyczących planów rozwojowych jst.

W obszarze działalności szkoleniowej, intensywne starania Fundacji o wdrożenie nowych narzędzi i metod sprzedaży tych usług, spowodowały także w naszym Instytucie zmiany, które skutkowały obciążeniem nowymi zadaniami. Ostatecznie rok udało nam się zamknąć osiągnięciem zamierzonych wskaźników i celów. Z sukcesem kontynuowaliśmy realizację kursu dla archiwistów, czy kursu dla nowo zatrudnionych pracowników jst. Reagując na zapotrzebowanie, opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg nowych tematów szkoleniowych zarówno dla samorządów, jak i dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Wyraźnemu zwiększeniu uległa liczba usług doradczych świadczonych dla sektora pozarządowego, dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i dla biznesu. Funkcjonujące przy MISTiA punkty informacyjne w Krakowie i w Tarnowie, realizowały swe zadania w obszarach ekonomii społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Miniony rok był także czasem doskonalenia wewnętrznego i przygotowań Instytutu do nowej perspektywy finansowej UE. Utrzymywaliśmy i doskonaliliśmy wdrożony w MISTiA System Zarządzania Jakością wg normy ISO PL-EN 9001:2009. Podjęliśmy przygotowania do certyfikacji systemu przygotowywania i wdrażania usług szkoleniowych, niezbędnej do ubiegania się o świadczenie tych usług w warunkach nowej perspektywy, czyli w systemie podażowym obowiązującym w latach 2014-2020. Dokonaliśmy przeglądu naszych planów perspektywicznych oraz ich modyfikacji w taki sposób, by były one zgodne ze strategią rozwoju Województwa Małopolskiego i dokumentami dotyczącymi wdrażania nowych programów operacyjnych w Małopolsce. We wszystkich formach naszej aktywności – w obszarze działań projektowych i badawczych, konferencji, forów, szkoleń, doradztwa i konsultingu – zmodyfikowaliśmy nasze plany działania, dostosowując je do spodziewanych warunków funkcjonowania w latach 2014-2020. Dokonaliśmy przeglądu efektywności i skuteczności naszej działalności gospodarczej. Dbaliśmy także o rozwój naszych pracowników i współpracowników. Poza tradycyjnymi formami ich doskonalenia, jak kursy i studia podyplomowe, opracowaliśmy własny program doskonalenia metodycznego naszych wykładowców i trenerów, który wdrożony zostanie w 2014 roku. Kilkoro z naszych pracowników kontynuowało studia doktoranckie.

W 2013 roku doceniano nasze osiągnięcia. Uczestniczyliśmy z powodzeniem w Małopolskich Dniach Kształcenia przez całe życie, Małopolskich Dniach Innowacji, Festiwalu Inicjatyw Pozarządowych i w wielu innych przedsięwzięciach o zasięgu regionalnym i krajowym. Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach ważnych gremiów, jak Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Małopolski Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski Pakt na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Porozumienie na rzecz Przedsiębiorczości w Krakowie i w Tarnowie i innych. Uczestniczymy także w pracach kapituł kilku konkursów o zasięgu regionalnym.

Pomimo licznych obowiązków służbowych, nasi pracownicy znajdowali czas na wypoczynek, rekreację i sport, odnosząc przy tym zasłużone sukcesy. Dość wspomnieć naszego kolegę, Anatola Władykę, który zajął drugie miejsce w Pucharze Polski i trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w nordic walking.

Dziękując pracownikom, współpracownikom i licznym przyjaciołom za ich pracę i tak ważne dla nas wsparcie w roku 2013, pozostaję z nadzieją na dalszy rozwój Instytutu i kontynuację naszej misji także w kolejnym roku. Ufam, że dzięki ludziom, dla których MISTiA jest dobrą marką i ważnym partnerem w regionie – rok 2014 będzie dla nas rokiem ważnych osiągnięć, udanych przedsięwzięć i skutecznej działalności dla dobra i rozwoju Małopolski.

Raport roczny 2012

Szanowni Państwo,

Rok 2012 był dla MISTiA czasem kontynuacji i rozwijania działań zapoczątkowanych w roku poprzednim. Rysująca się od kilku lat tendencja podejmowania przez nas działań długofalowych i projektów trwających dłużej niż rok, była utrwalana także w 2012 roku. W działaniach tych widzimy element stabilizowania naszej sytuacji i umacniania pozycji w regionie. Potwierdzeniem tego kierunku jest także wejście MISTiA w 2013 rok z portfelem wielu zleceń zakontraktowanych nie tylko na 2013, lecz również na 2014 rok. To dla nas istotne i dobrze rokujące na przyszłość. Zwłaszcza, że 2013 jest ostatnim rokiem obecnego okresu programowania środków unijnych, a co za tym idzie – spodziewamy się w nim niewielkiej liczby nowych konkursów grantowych.

 

W 2012 roku rozwijaliśmy naszą działalność badawczą i konsultingową. Liczne zlecenia potwierdzają, iż stajemy się coraz ważniejszym partnerem dla samorządów Małopolski. Szczególnie cieszy nas wzrost liczby zamówień na opracowanie audytu funkcjonowania placówek oświatowych w gminach. Z satysfakcją także odnotowujemy kolejne już zlecenie otrzymane z Kancelarii Prezydenta RP, tym razem na przeprowadzenie badania wśród samorządowców na temat roli samorządności w budowaniu kapitału społecznego.

W minionym roku odnotowaliśmy dalszy rozwój „flagowej” formy naszej współpracy z małopolskimi samorządami, jaką są branżowe fora pracowników samorządowych. Powstały nowe fora, a dotychczasowe powiększyły się liczebnie. Z tej formy naszej aktywności korzystało łącznie ponad 1600 osób, spotykając się comiesięcznie i dyskutując pod okiem praktyków, promując dobre rozwiązania i uzgadniając wspólne stanowiska. To, że włodarze regionu w osobach Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa i członków Zarządu Województwa często korzystali z możliwości spotkań z różnymi grupami zawodowymi samorządowców z gmin i powiatów naszego województwa, najlepiej świadczy o roli i znaczeniu spotkań w ramach Forów.

 

W 2012 roku Instytut angażował się w liczne przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli między innymi w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce, Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i Regionalnej Platformy Współpracy działającej na rzecz środowisk pomocy i integracji społecznej. W podejmowanych przez nas przedsięwzięciach współpracowaliśmy z krakowskimi uczelniami wyższymi. W tej współpracy poczesne miejsce zajmują Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny.

 

Nasza praca została doceniona. W 2012 roku Instytut został wyróżniony Brązowym Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Także działające przy MISTiA Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej otrzymało Medal Honorowy Województwa Małopolskiego z okazji jubileuszu 20-lecia oraz w podziękowaniu za rozwijanie idei samorządności i pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Instytut otrzymał także liczne dyplomy i certyfikaty potwierdzające kompetencje naszych pracowników i sprawność działania MISTiA. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż kolejny audyt jakości potwierdził prawidłowość stosowanych Instytucie procedur Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO, zaś audyt działającego przy MISTiA Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwolił na przyznanie nam – jako jednemu z nielicznych w Polsce – Złotego Certyfikatu.

 

Dorobek Instytutu osiągnięty w 2012 roku zobowiązuje. Oznacza to, że w 2013 roku będziemy musieli dołożyć starań, by to, co udało się nam dotychczas osiągnąć zostało utrwalone i rozwinięte.

Raport roczny 2011

Szanowni Państwo,

Dla MISTiA rok 2011 to okres wielu zmian i nowości. To także rok bardzo wytężonej i intensywnej pracy całego zespołu pracowników i współpracowników Instytutu.

W nowy rok weszliśmy w atmosferze niepewności o to, jakie rozstrzygnięcie przyniesie konkurs na stanowisko dyrektora MISTiA, ogłoszony po śmierci Krzysztofa Lipskiego. Do konkursu przystąpiło ponad sześćdziesiąt osób z całego kraju. Komisja konkursowa rekomendowała mnie i Prezes Zarządu Fundacji 15 lutego 2011 r. powierzył mi stanowisko Dyrektora Instytutu. Wyjaśnienie sytuacji niepewności i przekazanie sterów MISTiA w ręce wieloletniego zastępcy Krzysztofa zapewniło ciągłość pracy bez kolejnych wstrząsów.

Podjęliśmy realizację nowych projektów, jednocześnie kontynuując te rozpoczęte w poprzednim roku. Zacieśnialiśmy więzi z gospodarzami regionu: Marszałkiem Województwa i Wojewodą Małopolskim. Silnie rozwijaliśmy działalność badawczą i analityczną, co zaowocowało kilkoma znakomitymi sukcesami, jak np. dobrze zorganizowaną i skutecznie przeprowadzoną kampanią na rzecz udziału mieszkańców w wyborach prezydenta miasta w Wałbrzychu, czy przeprowadzenie badań dotyczących aktywności obywateli w wyborach samorządowych. Wraz z całą Fundacją włączyliśmy się w proces społecznych konsultacji prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców w działaniach samorządów lokalnych. Rozwijaliśmy naszą sztandarową działalność, jaką są fora różnych grup zawodowych samorządowców (w 2011 r. powstało nowe forum na Podkarpaciu).

Znaczącymi i nowymi wydarzeniami było nawiązanie bliskiej współpracy z Posłanką do Parlamentu Europejskiego, Panią Różą Thun, wizyta w Krakowie Pana Piotra Serafina, zastępcy szefa gabinetu Komisarza Janusza Lewandowskiego.

Wiele czasu i energii poświęciliśmy umacnianiu naszej pozycji w województwie podkarpackim. Uruchomiliśmy Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu. Powołaliśmy nowe fora. Podpisaliśmy porozumienie o stałej współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, którego efektem było między innymi zorganizowanie dwóch dużych konferencji poświęconych finansom samorządowym. Wspólnie z Podkarpackim Urzędem Statystycznym zorganizowaliśmy Ranking Gmin Podkarpacia. Biuletyn „MISTiA na Szlaku” zyskał swe nowe, podkarpackie wydanie.

Rok 2011 zakończyliśmy odnotowując dobre wyniki finansowe. Zespół pracowników jest skonsolidowany i zmobilizowany do dalszego działania. Otworzyliśmy nowe pola działalności i potwierdziliśmy naszą pozycję tam, gdzie zawsze postrzegani byliśmy, jako ważny i znaczący partner. To wystarczające przesłanki, by 2011 rok uznać za rok sukcesu.

Teraz spoglądamy w przyszłość. Dostrzegamy potencjalne niebezpieczeństwa, jakie może nam przynieść rok 2012. Mam jednak przekonanie, że ze sprawdzonymi przyjaciółmi i kompetentnym zespołem pracowników i współpracowników – utrzymamy i rozwiniemy naszą działalność i pozycję.

Wersja podkarpacka

Raport roczny 2010

Szanowni Państwo,

Rok 2010 był ważny dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - to dwudziesty rok naszej działalności. Z tej okazji wydaliśmy „Raport XX-lecia” i dokonaliśmy bilansu dokonań. Nie ma tu miejsca, by w całości je przedstawić, podkreślić jednak należy, że w ciągu tych dwudziestu lat przeszkoliliśmy przeszło 100 000 osób. Dopomogliśmy w opracowaniu blisko 150 strategii rozwoju i strategii sektorowych. Zrealizowaliśmy ponad 350 projektów. Z maleńkiego ośrodka, liczącego zaledwie 4 osoby, przekształciliśmy się w profesjonalną instytucję zatrudniającą przeszło 50 młodych, prężnych, dobrze przygotowanych merytorycznie osób, gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Prowadzimy dwie fiile: w Tarnowie i w Rzeszowie – ta ostatnia została uruchomiona właśnie w 2010 r. Stworzyliśmy sprawny zespół Centrum Analiz Strategicznych, podejmujący różnorodne prace analityczne i badawcze związane z samorządem.
Praca i dorobek Instytutu zostały zauważone i docenione w roku jego jubileuszu. Otrzymaliśmy małopolską nagrodę „Kryształy soli” oraz Dyplom honorowy Nagrody im. Józefa Dietla. Wiele ważnych osobistości przesłało nam listy gratulacyjne. Wśród nich znalazły się listy od Pana Premiera Donalda Tuska, Marszałka Małopolski, Pana Marka Sowy i Wojewody Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika.
Z końcem 2010 roku pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora Instytutu, śp. Krzysztofa Lipskiego. To on przez ostatnie 12 lat określał kierunki naszej pracy i wyznaczał cele. To właśnie dzięki Niemu, Instytut osiągnął swą dzisiejszą pozycję.
Kluczową sprawą dla dalszej działalności Instytutu stało się wyłonienie następcy Krzysztofa. Komisja konkursowa, spośród 64 kandydatów, rekomendowała mnie Zarządowi Fundacji na stanowisko dyrektora MISTiA. Nominację dyrektorską otrzymałem 15 lutego 2011 roku.
Rok 2010 był ważnym rokiem nie tylko dla Instytutu. Był on istotny także dla administracji samorządowej w Polsce. Jesienią wybrane zostały nowe składy rad gmin i powiatów, sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Społeczności wielu gmin dokonały wyboru zupełnie nowych władz, które „po nowemu” organizują życie wspólnot samorządowych. Dokonane przez mieszkańców wybory ujawniły także pewne tendencje preferencji wyborczych. Nasze Centrum Analiz Strategicznych przystąpiło z końcem 2010 r. do badań nad tym problemem. Raport przedstawimy na II Kongresie Regionów w Świdnicy w maju 2011 r.
Prowadzone aktualnie prace nad odnowieniem Narodowej Strategii Rozwoju będą skutkować tym, iż najpierw województwa, a następnie powiaty i gminy muszą zaktualizować swe dokumenty strategiczne. Ta, z pozoru banalna, zmiana kryje w sobie istotne przeobrażenia, jakie muszą dokonać się w wielu miejscowościach. Jesteśmy przygotowani, by tym działaniom przyjść z pomocą.

Raport XX-lecia MISTiA

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku minęło 20 lat od powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Oficjalny akt założycielski został podpisany 18 września 1989 roku w gabinecie marszałka Senatu. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała po to, by wspierać rozwój samorządności, by spełniać rolę społecznego partnera rządu i parlamentu w realizacji reform samorządowych. Przez dwie dekady w statucie Fundacji niezmienny pozostał zapis, że: „Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji (…)”.
W roku 1990, dzięki pomocy ówczesnego wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza, powstał Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, jako ośrodek regionalny Fundacji.
Rok 2010 to dwudziesty rok naszej działalności.
Z dumą przedstawiamy raport XX-lecia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Raport roczny 2009

Szanowni Państwo,

W 2009 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej skończyła 20 lat. To aż 20 lat... Ten czas, to okres fundamentalnych przemian ustrojowych w Polsce, czas rekonstrukcji, wielkiej, społecznej transformacji. Ale to, co z perspektywy dwóch dekad okazało się najtrudniejsze, to budowanie od podstaw świadomości obywatelskiej, kształtowanie nowej, podmiotowej roli Polaków.

Jubileusz był pretekstem, żeby dokonać bilansu i zastanowić się nad przyszłą rolą i zadaniami fundacji. To jest ważna i niełatwa dyskusja. Nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na ile FRDL powinna kreować rzeczywistość a w jakim stopniu „tylko” wspierać zachodzące procesy?

Podobne pytania, dotyczące naszej roli w Małopolsce, stawiamy sobie również w MISTiA. Odpowiedzi będziemy szukali szczególnie intensywnie w trakcie świętowania naszego, regionalnego jubileuszu, bowiem rok 2010, to dwudziesty rok istnienia Instytutu i z tej okazji planujemy liczne debaty, konferencje, wydawnictwa i wiele innych, ciekawych wydarzeń.

A 2009 rok zapamiętamy również jako ten, w którym na organizowanych przez nas szkoleniach gościliśmy ponad 7400 osób, w każdym miesiącu odwiedzało nas niemal 1000 osób uczestnicząc w spotkaniach Forów, zaproponowaliśmy prawie 100 tematów szkoleń, zorganizowaliśmy 10 konferencji, współpracowało z nami ponad 100 wykładowców, ekspertów, trenerów i konsultantów. Z powodzeniem realizowaliśmy usługi konsultingowe dla samorządów, a w ramach Centrum Analiz Strategicznych prowadziliśmy działalność badawczą, opracowując analizy i raporty. Byliśmy największym w Małopolsce Regionalnym Ośrodkiem EFS, prowadząc działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą i animacyjną związaną z korzystaniem z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowaliśmy projekty, adresowane zarówno do środowisk samorządowych, jak i organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Opis tych i innych przedsięwzięć, które podejmowaliśmy, znajdą Państwo w naszym „Raporcie...”.

Zamknęliśmy kolejny rozdział.

I piszemy następny, niezwykły, bo dwudziesty... Oby był wyjątkowo dobry pod każdym względem...

Raport roczny 2008

Szanowni Państwo,

„Małopolska regionem szans” – to myśl przewodnia strategii naszego województwa. Zapisane tam cele stanowią przesłankę również dla inicjatyw podejmowanych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Wszechstronny rozwój ludzi, nowoczesna gospodarka i aktywność mieszkańców – to działania, które staramy się wspierać, ściśle współpracując z lokalnymi społecznościami i jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2008 roku udało nam się skutecznie zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć, które dobrze służą rozwojowi Małopolski.

   Wspieraliśmy gminy i powiaty w realizacji ich ustawowych zadań – poprzez doskonalenie metod zarządzania w administracji publicznej. Temu służyły również organizowane przez nas szkolenia (było ich znacznie więcej niż w roku poprzednim) i działalność naszych 14 Forów, gdzie liczba członków przekroczyła 1400 osób.

   Zajmowaliśmy stanowiska w sprawach publicznych. Reprezentowaliśmy interesy samorządów, poprzez inicjatywy legislacyjne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, poprzez konferencje i debaty samorządowo – rządowo – parlamentarne, a także aktywną pracę Forum Sekretarzy przy tworzeniu nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Poza dwoma wymienionymi, ten rodzaj aktywności dotyczył niemal wszystkich Forów skupionych przy Instytucie.

   Realizowaliśmy projekty międzynarodowe, promując polskie sukcesy na Słowacji, Ukrainie i w Mołdowie.

   Kontynuowaliśmy, z coraz większym rozmachem, konkursy, których laureaci, to liderzy innowacyjnych rozwiązań, świadomi konieczności inwestowania w wiedzę, potrafiący skutecznie realizować programy partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   Wspieraliśmy rozwój gospodarczy gmin i powiatów Małopolski poprzez pomoc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą (Punkty Konsultacyjne w Krakowie i Tarnowie) oraz tych, którzy tę działalność chcieli rozwijać korzystając ze środków UE.

   Wyjątkowo bogaty jest nasz dorobek w zakresie opracowywania strategii rozwoju gmin i powiatów a także strategii i branżowych programów rozwoju.

Nasz „Raport roczny” jest próbą zebrania i opisania przedsięwzięć i wydarzeń charakterystycznych dla działalności MISTiA. Ich różnorodność jest świadectwem jak szeroko rozumiemy misję wspierania współpracy środowisk zaangażowanych w budowanie zdecentralizowanej, nowoczesnej samorządności.

Rok 2009 to rok szczególny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej istnieje już 20 lat! a nasz Instytut osiągnął 18-letnią dojrzałość... Jak na jubilata przystało, trzeba z tym większym optymizmem i wiarą podejmować nowe wyzwania. I to właśnie będziemy robili... z Państwa udziałem...

Raport roczny 2007

Szanowni Państwo,

Podsumowujemy kolejny rok naszej działalności. Robimy to odwołując się do liczb i faktów. Dzięki temu wyłania się rzetelny obraz wielobarwnej mozaiki naszych inicjatyw i zrealizowanych przedsięwzięć.

Miniony rok oceniam jako istotny, z punktu widzenia celów, które wyznaczyliśmy w naszej strategii. W przyszłym roku przyjdzie czas na posumowanie 5 ostatnich lat naszej aktywności, konieczne będzie wyznaczenie kolejnych celów i zadań. Analizując wyniki, przedstawione w niniejszym „Raporcie”, możemy mieć uzasadnioną satysfakcję, że nie zmarnowaliśmy czasu, że podejmowaliśmy nowe inicjatywy zyskując kolejne doświadczenia.

To ogromnie ważne, żeby nie poprzestawać na tym, co osiągnęliśmy, ale mieć w sobie nieustanną potrzebę podejmowania nowych wyzwań. Świadomość niebezpieczeństwa popadnięcia w rutynę towarzyszy nam nieustannie i stanowi jedno z głównych wyzwań w naszej pracy. Dlatego też miarą naszej otwartości są nowe przedsięwzięcia, które udaje się wdrożyć i które stanowią wyraz potrzeby odkrywania nowych obszarów aktywności.

W minionym roku, kolejne takie inicjatywy udało nam się zrealizować. Powołaliśmy, już trzynaste, Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, prowadziliśmy intensywne działania, żeby powstało Małopolskie Forum Kultury (dzisiaj, w marcu 2008, możemy już powiedzieć, że starania te zwieńczone zostały sukcesem!), wypracowaliśmy koncepcję nowego konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”, dzięki któremu chcemy promować te samorządy, które szczególnie aktywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, udało nam się (nareszcie!) uruchomić elektroniczny newsletter, dzięki czemu zyskaliśmy nowy kanał komunikowania się z gminami.

Wiele czasu i energii poświęciliśmy na wypracowanie strategii wobec szans, które niesie nowy okres programowania UE, a szczególnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wszystko to ma na celu doskonalenie spójnej koncepcji funkcjonowania Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, jako organizacji w różnorodny sposób angażującej się we współpracę ze środowiskiem administracji publicznej a także małej i średniej przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych. To duże i niełatwe wyzwanie, zmuszające do przekraczania kolejnych barier, inwestowania w nowe przedsięwzięcia a także nieustannego zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Inspiracją i motorem tych działań są LUDZIE, zarówno ci, z którymi współpracujemy, jak i ci, którzy tworzą zespół MISTiA. Mam nadzieję, że nadal będziemy wzajemnie się inspirować i harmonijnie współpracować.

Raport roczny 2006

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny publikujemy „Raport roczny”, który stanowi syntezę wszystkich zrealizowanych przez Instytut przedsięwzięć oraz pozwala prześledzić skalę i obszary naszej aktywności w 2006 r.

Rok 2006 zdominowany był wyborami samorządowymi, w które jako organizacja apolityczna, nie angażowaliśmy się bezpośrednio, ale ich skutki odczuwaliśmy wyraźnie. Czas kampanii wyborczej i samych wyborów to, z naszego punktu widzenia, bardzo ważny okres, przesądzający na najbliższe cztery lata o jakości naszego życia publicznego. To barometr klimatu społecznego i naszej kultury politycznej.

Miniony rok był dla nas czasem realizacji projektów dotowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa. Merytoryczna realizacja tych projektów, to źródło naszej wielkiej satysfakcji. Setki zadowolonych osób, firm i instytucji, którym pomagamy, które uczymy, którym doradzamy, to nasz wkład w rozwój Małopolski. W 2006 roku zyskaliśmy także kolejne ważne doświadczenia w dziedzinie konsultingu, prac badawczych oraz współpracy międzynarodowej.

Wyznaczyliśmy już sobie nowe zadania na 2007 rok, jak zawsze planujemy udział we wszystkich, istotnych dla Małopolski wydarzeniach. Nadal chcemy być wiarygodnym partnerem tych instytucji i organizacji, które realizują idee społeczeństwa obywatelskiego.

Raport roczny 2005

Szanowni Państwo,

Bez fanfar i jubileuszowych rytuałów minął 15 rok działalności Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Małopolsce.

W Raporcie dokumentującym naszą działalność w 2005 roku, odnotowujemy wszystkie istotne wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku. Ten raport, to ponad 50 stron lakonicznie opisanych faktów, to sucha, statystyczna relacja z wielu dużych i tych mniejszych wydarzeń, których suma skłania do optymistycznej refleksji, że nie zmarnowaliśmy czasu i posunęliśmy się kolejny krok do przodu.

Bardzo nam zależy, aby Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji był postrzegany jako miejsce przyjazne dla osób wywodzących się z różnych środowisk. Niezmiennie naszym priorytetem jest wszystko to, co dotyczy administracji publicznej, niezależnie czy są to prace badawcze, eksperckie, konsultingowe wykonywane na rzecz tej administracji, czy szkolenia, seminaria, konferencje...

Raport roczny 2004

Szanowni Państwo,

Przygotowywanie corocznego "Raportu" podsumowującego działalność MISTiA jest doskonałą okazją do analiz i refleksji związanych z naszą pracą.

Z prezentowanego Państwu materiału wyłania się syntetyczny obraz naszej aktywności, głównych kierunków i form działań, środowisk, z którymi współpracujemy.

Często spotykam się z na pozór oczywistym pytaniem: czym zajmuje się MISTiA? Trudność w tym, że pełnej odpowiedzi nie da się ująć w jednym, choćby najbardziej złożonym, zdaniu. Odpowiedź jest skomplikowana, również dlatego, że nie sposób jednoznacznie ustalić hierarchii - które z realizowanych przez nas działań zaliczyć do priorytetów, a które uznać za drugorzędne. Wszystkie kategorie naszych odbiorców i partnerów są dla nas równie ważne. Miniony rok, to tysiące osób, które skorzystały z naszych szkoleń; ponad 8000 osób, które uczestniczyły w spotkaniach Forów; kilkanaście zorganizowanych konferencji. Ale to również opracowane strategie, Studia Wykonalności Inwestycji, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. W sumie ponad 20 poważnych projektów z zakresu planowania i zarządzania strategicznego. To projekty badawcze, przedsięwzięcia międzynarodowe, konkursy. Stała i ścisła współpraca z administracją publiczną, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi. To także udział w ogólnopolskich projektach koordynowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nic więc dziwnego, że przy tak dużej różnorodności, trudno znaleźć właściwe słowa krótko i jednoznacznie opisujące obszar naszego działania. A mimo to, mam nadzieję, że ten obszar z każdym rokiem będzie szerszy i bardziej różnorodny. Taka jest nasza strategia...

Raport roczny 2003

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny próbujemy podsumować miniony rok. Jest to dobra okazja, żeby wrócić pamięcią do ważnych, kluczowych wydarzeń, żeby raz jeszcze skupić uwagę i przeanalizować momenty najistotniejsze.

Gdybym dzisiaj miał wskazać największe osiągnięcie 2003 roku, to pamięć natarczywie przywołuje wielomiesięczną, zbiorową pracę nad strategią MISTiA na najbliższe 5 lat. Wielogodzinne dyskusje wykrystalizowały się w postaci spójnego dokumentu programowego a my mogliśmy z ulgą powiedzieć, że znając swoje mocne i słabe strony, wiemy w jakich kierunkach będziemy się rozwijać, nazwaliśmy priorytety, uzgodniliśmy cele...

Istotnym wydarzeniem i powodem do satysfakcji było wdrożenie w MISTiA, potwierdzone audytem i certyfikatem, systemu zapewnienia jakości zgodnie z normą ISO 9001: 2000. Każdy, kto chociaż pobieżnie zetknął się z Księgą Jakości i procedurami ISO wie, jak ogromnego wysiłku organizacyjnego ale również mentalnego trzeba dokonać aby przygotować i wdrożyć te procedury a następnie dbać o ich stosowanie...

Raport roczny 2002

Szanowni Państwo,

Miniony, 2002 rok zaliczymy do bardzo trudnych, chociaż ciekawych...

Działalność MISTiA związana jest - na dobre i na złe - z rytmem pracy polskiego samorządu. A miniony rok do spokojnych nie należał. Wiosenny spis powszechny i jesienne wybory, poprzedzone wielomiesięczną, burzliwą dyskusją na temat ordynacji i terminu wyborów, skutecznie zakłóciły normalne funkcjonowanie na wszystkich szczeblach administracji. Zapewne to było powodem, że w podstawowej naszej działalności szkoleniowej, rok 2002 był nietypowy. Kończący swoją kadencję samorząd, a szczególnie jego liderzy, w mniejszym zakresie uczestniczyli w proponowanych przez nas szkoleniach. Rekompensatą jest ciągły rozwój działających przy MISTiA Forów, będących miejscem regularnych spotkań i edukacji już blisko 1000 członków. Z ogromną satysfakcją obserwujemy aktywność poszczególnych Forów, a zaspokajanie ich oczekiwań uznajemy za jeden z priorytetów.

 

 

 

Strona zmodyfikowana: 02/06/2014