Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Znamy zwycięzców VI edycji konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" 

 

Aktualności
Kapitula Konkursu
Zasady udzialu i regulamin konkursu
Opis konkursu
Laureaci poprzednich edycji 

 

Aktualności
W dniu 2 lipca 2010 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego wręczono nagrody laureatom VI edycji konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce.


Laureaci Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" w 2010 r.

 

 

Instytucja

Wdrożone rozwiązanie zarządcze

Zwycięzca
(ex aequo)

Urząd Miasta Tarnowa

System Wspomagania Zarządzania Edukacją w mieście Tarnowie (EduNet)

Zwycięzca
(ex aequo)

Urząd Miasta Krakowa

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa przyjazny niepełnosprawnym

Laureat

Urząd Miasta Nowy Targ

Zastosowanie Modelu CAF (Common Assessment Framework) – zwanego Wspólną Metodą Oceny – w doskonaleniu jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Nowy Targ na przykładzie jednego z działań doskonalących – opracowanie „Przewodnika dla nowozatrudnionego urzędnika”


Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący VI edycję Konkursu


Znamy finalistów VI edycji konkursu

12 kwietnia br. Kapituła konkursu zadecydowała o wyłonieniu urzędów, które zakwalifikowane zostały do II etapu postępowania konkursowego. Decyzją Kapituły finalistami VI edycji konkursu zostały:

- Urząd Miasta Krakowa

- Urząd Miasta Nowego Targu

- Urząd Miasta Tarnowa.

 

Spośród ww. urzędów wyłoniony zostanie Zwycięzca VI edycji konkursu. Ostateczne rozstrzygnięcie podjęte zostanie po przeprowadzeniu stosownych audytów.

Gratulujemy finalistom i dziękujemy za udział wszystkim urzędom, które zgłosiły się do konkursu.

 

 

15.03.2010

Nabór aplikacji do VI edycji konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" został zakończony!

 

Przedmiotem Konkursu są innowacyjne rozwiązania wdrożone przez administrację samorządową w 2009 r. ukierunkowane na:

o   organizację i zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi,

o  doskonalenie wewnętrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzędu oddziaływujących na rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego,

o   racjonalną gospodarkę finansami publicznymi,

o   budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwój e-administracji,

o   rozwój lokalny i ponadlokalny,

o   promocję wizerunku administracji publicznej,

o   rozwój współpracy z otoczeniem, w tym partnerstwo publiczno-prywatne,

o   doskonalenie wewnętrznych procedur zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę obywateli,

W Konkursie "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" może wziąc udział każdy urząd gminy i starostwo powiatowe mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Urzędy gmin i starostwa powiatowe mogą również zgłaszać praktyki wdrożone w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych. Każdy urząd gminy i starostwo powiatowe może w tegorocznej edycji Konkursu zgłosić nie więcej niż trzy aplikacje.

 

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Regulamin konkursu 2010 

Ankieta aplikacyjna 2010

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Anatol Władyka (tel. 012 633 5154 ww. 116, awladyka@mistia.org.pl )

 

Organizatorzy:                                                                                                                          Współorganizator:

Organizator konkursu: FRDL MISTiA                   Współorganizator Konkursu: Województwo Małopolskie                                                                 

 

Patronat honorowy nad VI edycją Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" sprawują: Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego i prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Patronat medialny nad VI edycją Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" sprawują:

           

 

 

do góry
Kapitula VI edycji Konkursu

Przewodniczący - prof. Mirosław Stec, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

dr Roman Batko, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

dr Jarosław Bober, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Andrzej Cyganowski, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie

Małgorzata Drużyńska-Olesińska, Koordynator Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Jan Rojek, Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Krakowie

Janusz Szczęśniak, Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Anatol Władyka, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Anna Wyroba, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

do góry

Zasady udziału i regulamin konkursu

Wyciąg z Regulaminu Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce"
§ 7
Zgłaszanie wniosków

1.      W Konkursie „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” może wziąć udział każdy Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe mające swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego.
2.      Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe mogą zgłaszać praktyki wdrożone w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych.
3.      Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie aplikacji wraz z załącznikami do Sekretariatu Konkursu (FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, z dopiskiem „Konkurs - Wzorcowy Urząd”).
4.      Aplikacja składa się z:
a.      Wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej.
b.      Załączników potwierdzających wdrożenie danego rozwiązania w formie prawnej podjętej przez instytucję (np. uchwały, zarządzenia, polecenia, itp.).
5.      Formularz ankiety aplikacyjnej stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.      Wypełnioną ankietę aplikacyjną wraz z precyzyjnym wykazem załączników opisujących przedsięwzięcie wdrożone w bieżącej edycji Konkursu należy dostarczyć na podany w ust. 2 adres w terminie do 15 marca 2010 r. O przyjęciu wniosku wysłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.
7.      Każdy Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe mogą w danej edycji Konkursu złożyć nie więcej niż trzy aplikacje.
8.      Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu.
9.      Treść nadesłanej aplikacji może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez organizatorów w celu upowszechniania godnych naśladowania rozwiązań zarządczych wśród innych jednostek, z podaniem źródła pochodzenia i autora opracowania.
10.  Wszelkie koszty przygotowania i przesłania aplikacji ponosi zgłaszająca jednostka.
11.  Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
12.  Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, tel/fax 012 633-51-54, e-mail: mistia@mistia.org.pl
13.  Niniejszy Regulamin wraz z ankietą aplikacyjną dostępny jest na stronie internetowej www.mistia.org.pl/wum  oraz www.malopolskie.pl

 

  
 

Regulamin konkursu

Ankieta aplikacyjna

do góry
Opis Konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - fundatorem nagród - od sześciu lat organizują Konkurs Wzorcowy Urząd w Małopolsce .

Celem Konkursu jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron, a także podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Honorowym patronatem Konkurs objęli: Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. Jerzy Regulski - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Patronat medialny sprawują:  TVP Kraków, Dziennik Polski, Serwis Samorządowy PAP, Gazeta Samorządu i Administracji.

Do Konkursu można zgłaszać innowacyjne rozwiązania wdrożone przez administrację samorządową w 2009 r. ukierunkowane na:

o   organizację i zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi,

o   doskonalenie wewnętrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzędu oddziaływujących na rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego,

o   racjonalną gospodarkę finansami publicznymi,

o   budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwój e-administracji,

o   rozwój lokalny i ponadlokalny,

o   promocję wizerunku administracji publicznej,

o   rozwój współpracy z otoczeniem, w tym partnerstwo publiczno-prywatne,

o   doskonalenie wewnętrznych procedur zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę obywateli,

W Konkursie "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" może wziąc udział każdy urząd gminy i starostwo powiatowe mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Urzędy gmin i starostwa powiatowe mogą również zgłaszać praktyki wdrożone w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych. Każdy urząd gminy i starostwo powiatowe może w tegorocznej edycji Konkursu zgłosić nie więcej niż trzy aplikacje.

Termin zgłaszania projektów konkursowych upływa 15 marca 2010 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród bedzie miało miejsce na początku czerwca.

Sekretariat Konkursu: FRDL MISTiA, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków,
tel./fax: 012 633-51-54, 012 634-16-70, e-mail: mistia@mistia.org.pl

do góry

Laureaci poprzednich edycji

 

Laureaci konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" w 2009 r. 

  Instytucja Wdrożone rozwiązanie zarządcze
Zwycięzca Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego

Laureat

Urząd Miasta Nowy Targ

Dokształcając inwestujemy w ludzi - aplikacje urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ

Laureat

Urząd Miejski w Sułkowicach

WPI - krok po kroku. Opracowanie, wdrożenie i zarządzanie Wieloletnim Planem Inwestycyjnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Laureat

Urząd Miasta w Trzebini

Zwiększenie dostępności informacji o wydarzeniach gminnych poprzez uruchomienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini telewizji internetowej TVT1

 

 

 

Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący V edycję Konkursu

 

Laureaci konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" w 2008 r. 

  Instytucja Wdrożone rozwiązanie zarządcze
Zwycięzca Urząd Miasta Tarnowa

    Wdrożenie w Urzędzie Miasta Tarnowa systemu zarządzania strategicznego w oparciu o metodologię Balanced Scorecard

Laureat

Urząd Miasta Krakowa

"Jedno okienko"
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa

Laureat

Urząd Miejski w Sułkowicach

Najważniejsi są ludzie.
Pomoc władz Gminy w pobudzaniu aktywności społecznej na rzecz potrzebujących

Laureat

Urząd Miasta w Trzebini

"Otwarta administracja"
- wprowadzenie nowatorskich i prospołecznych rozwiazań w gminie Trzebinia 

 

 

 

Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący IV edycję Konkursu

 

Laureaci konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" w 2007 r.

Instytucja

Rozwiązanie zarządcze

Nagroda Główna

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Rozwiązania informatyczne w Gminie Dobczyce:

1) Wdrożenie internetowego modułu komunikacji finansowej SIGMA

2) Wprowadzenie na terenie Gminy Dobczyce pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu łączności internetowej –międzybibliotecznej MOL

Laureaci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

Wykorzystanie potencjału „mądrości zbiorowej” poprzez utworzenie grup samopomocowych jako efektywna forma rozwiązywania sytuacji trudnych

Urząd Gminy Limanowa

Przewodnik po Urzędzie Gminy i limanowskich urzędach wraz ze słownikiem zwrotów urzędniczych

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Referat Strategii i Rozwoju – skuteczna i profesjonalna jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

Rozwiązania zarządcze pn. „Zespoły zadaniowe”

Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący III edycję Konkursu

Laureaci konkursu „Wzorcowy Urzad w Malopolsce" w 2006 r.

 

Instytucja

Wdrożone rozwiązanie zarządcze

Nagroda Główna

Urząd Miejski w Brzesku

Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Brzesku

Laureat

Urząd Miejski w Bukownie

Gminne Centrum Informacji

Laureat

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

„e-niepolomice”  profesjonalnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami

Laureat

Urząd Miasta Nowy Targ

Wdrażanie nowoczesnego modelu funkcjonowania administracji publicznej w Urzędzie Miasta Nowy Targ

Laureat

Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Komunikacja z mieszkańcami jako
forma budowania integracji społecznej

Laureat

Urząd Miasta i Gminy Dobczyce

Urząd Przyjazny dla Klienta - wprowadzenie 5 działań związanych z poprawą funkcjonowania oraz wizerunku urzędu

Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący II edycję Konkursu.

 

Laureaci konkursu „Wzorcowy Urzad w Malopolsce" w 2005 r.

Kategoria "Nowoczesny Urząd":

 

Instytucja

Wdrożone rozwiązanie zarządcze

Nagroda Glówna

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Cztery rozwiązania zarządcze, które stanowią poddziałania w ramach rozwiązania służącego przejrzystości życia publicznego

Nagroda

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Utworzenie powiatowego Punktu Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora oraz Rady Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego

Wyróżnienie

Urząd Miasta i Gminy Dobczyce

Opracowanie budżetu zadaniowego

Kategoria "Lider Społeczeństwa Informacyjnego":

 

Instytucja

Wdrożone rozwiązanie zarządcze

Nagroda

Urząd Gminy Bobowa

Kompleksowe działanie polegające na ułatwieniu dostępu do informacji mieszkańcom gminy

Wyróżnienie

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Kompleksowe działania polegające na ułatwianiu dostępu do informacji mieszkańcom gminy

Wyróżnienie

Urząd Miejski w Chrzanowie

Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Specjalny numer biuletynu "MISTiA na Szlaku" opisujący I edycję Konkursu.

do góry
 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 06/07/2010