Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

NR 09/2017/RATIO — KWERENDA DOBRYCH PRAKTYK 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2017/RATIO z dnia 3.08.2017 real­i­zowane

 

  • w ramach pro­jek­tu “RATIO – Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych” /Regional Actions to Inno­vate Oper­a­tional Programmes/ real­i­zowanego w ramach pro­gra­mu  INTERREG Europa finan­sowanego w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego /nr Umowy U/128/2016/
  • w ramach real­iza­cji zada­nia pub­licznego pn. RATIO – Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji. Pro­jekt real­i­zowany przy wspar­ciu finan­sowym Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej

Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie

31–153 Kraków, ul. Szlak 73a

Tel. (12) 633 51 54, Fax. (12) 633 51 54

NIP: 5220001895, KRS: 0000052000

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opra­cow­anie kwerendy dobrych prak­tyk związanych z roz­wo­jem przed­siębior­c­zoś­ci i innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, obe­j­mu­jące pol­skie przykłady/ instru­men­ty poli­ty­ki – w adek­wat­nych warunk­ach prawnych.

 

Do pobra­nia:

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 03/08/2017