Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Działania Korygujące i Zapobiegawcze 

Reklamacja

Zasady składania reklamacji

1.       Klientom FRDL MISTiA w Krakowie przysługuje możliwość składania reklamacji usług rozwojowych.

2.      Reklamacji podlega jedynie wykonanie usługi niezgodnie z umową.

3.     Reklamacje należy składać w formie pisemnej – pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres mistia@mistia.org.pl – najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi.

4.     Reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy, podanie w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

5.  Jeżeli  reklamacja wymaga uzupełnienia , FRDL MISTiA zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszane reklamacji.

6.       Uzasadnione reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a decyzja zostanie przekazana Usługobiorcy wraz z jej uzasadnieniem w formie pisemnej.

 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 09/12/2014