Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2017/RATIO 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2017/RATIO z dnia 3.08.2017 real­i­zowane

 

  • w ramach pro­jek­tu “RATIO – Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych” /Regional Actions to Inno­vate Oper­a­tional Programmes/ real­i­zowanego w ramach pro­gra­mu  INTERREG Europa finan­sowanego w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego /nr Umowy U/128/2016/
  • w ramach real­iza­cji zada­nia pub­licznego pn. RATIO – Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji. Pro­jekt real­i­zowany przy wspar­ciu finan­sowym Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

 

  1.  ZAMAWIAJĄCY

Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej

Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie

31–153 Kraków, ul. Szlak 73a

Tel. (12) 633 51 54, Fax. (12) 633 51 54

NIP: 5220001895, KRS: 0000052000

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opra­cow­anie metodologii prac nad Małopol­skim Planem Dzi­ała­nia dla roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, jako propozy­cji zapisów do uzu­pełnienia Region­al­nej Strate­gii Innowacji Wojew­ództ­wa Małopol­skiego na lata 2014–2020, w tym sce­nar­iusz serii warsz­tatów lokalnych.


Do pobra­nia: 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 03/08/2017