Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Informacja ogólna 

Centrum Analiz Strategicznych (CAS) jest jednostką organizacyjną FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Specjalizuje się w realizacji badań społecznych oraz opracowywaniu analiz i raportów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Celem Centrum Analiz Strategicznych jest monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Przygotowując raporty i analizy chcemy przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności decyzji podejmowanych przez władze regionalne i lokalne.
 
CAS oferuje usługi badawcze dotyczące kluczowych aspektów i obszarów działania samorządu, w szczególności rynku pracy, polityki społecznej i rozwoju lokalnego.


NASZE ATUTY I ZASOBY:

• 20-letnie doświadczenie we współpracy z samorządem lokalnym
• znajomość problemów i potrzeb administracji publicznej
• stała współpraca ze środowiskiem naukowym
• kreatywny zespół ekspertów i konsultantów
• nacisk na praktyczny charakter raportów wspomagających procesy decyzyjne
• elastyczność i dopasowanie do potrzeb badawczych jednostek samorządu terytorialnego
• dostęp do różnorodnych źródeł informacji

WYBRANE OBSZARY BADAWCZE:

• Rozwój regionalny i lokalny
o monitorowanie rynku pracy i zatrudnienia
o diagnoza stanu kultury
o diagnoza stanu oświaty
o diagnoza problemów społecznych
o monitoring realizacji lokalnych polityk
o kondycja sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Aktywność obywatelska społeczności lokalnych
o diagnoza kapitału społecznego
o kondycja organizacji pozarządowych
o partycypacja we wspólnotach samorządowych

• Jakość zarządzania w administracji publicznej
o monitoring poziomu satysfakcji z jakości usług publicznych
o jakość obsługi klienta
o analizy benchmarkingowe

• Ewaluacja skuteczności wsparcia finansowanego ze środków UE
o ewaluacja projektów systemowych
o ewaluacja projektów konkursowych


METODOLOGIA BADAŃ

Badania i analizy dla sektora administracji publicznej prowadzimy stosując metodologię badań społecznych i ekonomicznych. Przede wszystkim zależy nam na właściwym rozpoznaniu potrzeb informacyjnych administracji publicznej, by elastycznie dostosowywać metodologię badań do oczekiwań zamawiającego.
 
Każdy proces zbierania danych poprzedza dogłębna analiza istniejących danych, raportów i opracowań dotyczących badanego tematu i zagadnienia. Dzięki temu nasze analizy nie dublują już istniejących, za to uzupełniają i adekwatnie odpowiadają na zgłoszone potrzeby badawcze.

W trakcie prowadzenia analiz i pozyskiwania informacji korzystamy z narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych i ekonomicznych. Stosujemy wiele technik, aby rzeczywistość społeczną uczynić bardziej zrozumiałą. Dzięki temu wyniki naszych badań i analiz mają praktyczny wymiar i mogą zostać bezpośrednio wykorzystane przez administrację publiczną w realizacji własnych zadań i przyszłych zamierzeń. Dlatego stosujemy, m.in:

• techniki badań ilościowych (wywiady kwestionariuszowe - PAPI, CATI, CAWI)
• techniki badań jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe - FGI, indywidualne wywiady pogłębione - IDI, obserwacje)
• analizy dokumentów i wtórną analizę danych (desk research)

Kładziemy szczególny nacisk na praktyczny charakter raportu z badań. Nasze publikacje zawierają pogłębione analizy, praktyczne wskazówki i rekomendacje służące kompleksowej diagnozie sytuacji w regionie, powiecie lub gminie. Identyfikujemy mechanizmy, sposoby i metody polepszające jakość zarządzania w administracji publicznej oraz usprawniające proces rozwoju lokalnego.

WYBRANE BADANIA I ANALIZY ZREALIZOWANE W LATACH 2008-2012:

1. ROLA SAMORZĄDNOŚCI W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - badanie opinii wśród przedstawicieli jst, na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, prezentowane na konferencji w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej (2012 r.)
2. CO NAM POWIEDZIAŁY WYBORY SAMORZĄDOWE, W 20-LAT OD WPROWADZENIA REFORMY SAMORZĄDOWEJ. SUKCES? PORAŻKA? NORMALNOŚĆ? - ogólnopolskie badania społeczne prezentowane podczas II Kongresu Regionów w Świdnicy (2011 r.)
3. BARIERY ROZWOJU SAMORZĄDU W POLSCE - ogólnopolskie badania pod kierunkiem prof. Jerzego Regulskiego z okazji 20-lecia samorządu, prezentowane na konferencji w Senacie RP (2010 r.)
4. MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY II - DIAGNOZA NA PODSTAWIE TRZECH POWIATÓW - projekt badawczy diagnozujący sytuację na regionalnym rynku pracy (2009/2010 r.) - środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Działanie 6.1.1.
5. BADANIA OPINII I SATYSFAKCJI Z PRACY URZĘDÓW SAMORZĄDOWYCH - badania na zlecenie MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu "Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach" (2010 r.)
6. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY: PERYFERIA CZY CENTRA AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ. NOWE FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE NA TERENIE GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH - badania w ramach programu MKiDN - Obserwatorium Kultury (2009 r.)
7. DIAGNOZA KULTURY W KRAKOWIE - raport na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków (2009 r.)
8. KATALOG ZMIAN GOSPODARCZYCH I MECHANIZMÓW ZARADCZYCH - opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (2009 r.)
9. ABC EWALUACJI – PROFESJONALIZACJA MAŁOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Program Środki Przejściowe Unii Europejskiej (2008 r.)


Zapraszamy do współpracy
Kontakt
:
Centrum Analiz Strategicznych MISTiA
Ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków
Tel/fax 012 633 82 85
Mail: cas@mistia.org.pl
www.mistia.pl

oferta CAS

 

 

 

2323
Strona zmodyfikowana: 28/05/2012