Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Zapytanie ofertowe 

Kraków, 16 kwietnia 2015 r.
Zaproszenie do składania ofert 
na pełnienie funkcji trenera – prowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń z zakresu:
partnerstw międzysektorowych oraz dostępnych form wsparcia i zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych w wyżej wymienionym zakresie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w związku z realizacją projektu na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Unijnych na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Szlak 73A, 31-153 Kraków
Tel. 12 6237244
Adres internetowy: www.mistia.org.pl
2. Finansowanie przedmiotu zamówienia:
2.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu OperacyjnegoPomoc Techniczna.
2.2. Na podstawie art. 93 ust 1a Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji trenera – prowadzenie działań edukacyjnych - szkoleń z zakresu: partnerstwa międzysektorowego oraz dostępnych form wsparcia i zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych w wyżej wymienionym zakresie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w związku z realizacją projektu na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
3.2. W ramach usługi przewiduje się minimum 10 dni szkoleniowych. Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych. Szacowana średnia liczba uczestników na jednym szkoleniu wynosi 12 osób.
3.3. Kluczową grupą odbiorców szkoleń są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.
3.4. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym w trybie roboczym. W ramach złożonej oferty wykonawca zobowiązany jest wskazać godzinową stawkę pracy trenera.
4. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia tj. partnerstwa międzysektorowego;
- wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
- wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym zakresie aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-20130;
- Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja powyżej wskazanych warunków odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2, CV oraz oświadczeniaWykonawcy.
Spełnienie powyższych wymagań jest warunkiem koniecznym dla możliwości przystąpienia do zamówienia. 
4.2. Termin i miejsce realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji usługi – 29.05.2015 r., zakończenie realizacji usługi – 30.09.2015 r.
b) miejsce realizacji usługi: teren całej Polski
4.3. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %,
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto za jedną godzinę szkolenia.
4.4. Sposób przygotowania oferty:
- Złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1;
- Do oferty należy dołączyć Wykaz zrealizowanych działań w zakresie objętym zamówieniem – załącznik nr 2
- Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między Zamawiającym a Wykonawcą – załącznik nr 3
- Do oferty należy dołączyć CV Wykonawcy
Przesłanie oferty traktować będziemy jako deklarację gotowości realizacji ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.
• Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Trener – partnerstwo międzysektorowe” w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL, ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków do 17 kwietnia do godziny 15.00.
• Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Maria Piątkowska – tel. 12 6338285.
• Informacje o wyborze ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto). Zamawiający powiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wynikach wyboru w terminie 20 kwietnia 2015 r.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe partnerstwo międzysektorowe_zal1
2. Zapytanie ofertowe partnerstwo międzysektorowe_zal2
3. Zapytanie ofertowe partnerstwo międzysektorowe_zal3
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
na pełnienie funkcji trenera – prowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń z zakresu:
rewitalizacji oraz edukacji w zakresie dostępnych form wsparcia oraz dostępnych form wsparcia i zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych w wyżej wymienionym zakresie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020w związku z realizacją projektu na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Szlak 73A, 31-153 Kraków
Tel. 12 6237244
Adres internetowy: www.mistia.org.pl
2. Finansowanie przedmiotu zamówienia:
2.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu OperacyjnegoPomoc Techniczna.
2.2. Na podstawie art. 93 ust 1a Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji trenera – prowadzenie działań edukacyjnych - szkoleń z zakresu: rewitalizacjioraz dostępnych form wsparcia i zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych w wyżej wymienionym zakresie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w związku z realizacją projektu na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
3.2. W ramach usługi przewiduje się minimum 10 dni szkoleniowych. Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych. Szacowana średnia liczba uczestników na jednym szkoleniu wynosi 12 osób.
3.3. Kluczową grupą odbiorców szkoleń są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.
3.4. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym w trybie roboczym. W ramach złożonej oferty wykonawca zobowiązany jest wskazać godzinową stawkę pracy trenera.
4. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia tj. rewitalizacji;
- wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
- wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym zakresie aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-20130;
- Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja powyżej wskazanych warunków odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2, CV oraz oświadczeniaWykonawcy.
Spełnienie powyższych wymagań jest warunkiem koniecznym dla możliwości przystąpienia do zamówienia. 
4.2. Termin i miejsce realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji usługi – 22.05.2015 r., zakończenie realizacji usługi – 30.09.2015 r.
b) miejsce spotkania: teren całej Polski
4.3. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %,
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto za jedną godzinę szkolenia.
4.4. Sposób przygotowania oferty:
- Złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1;
- Do oferty należy dołączyć Wykaz zrealizowanych działań w zakresie objętym zamówieniem – załącznik nr 2
- Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między Zamawiającym a Wykonawcą – załącznik nr 3
- Do oferty należy dołączyć CV Wykonawcy
Przesłanie oferty traktować będziemy jako deklarację gotowości realizacji ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.
• Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Trener – rewitalizacja” w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL, ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków do 17 kwietnia do godziny 15.00.
• Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Maria Piątkowska – tel. 12 6338285
• Informacje o wyborze ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto). Zamawiający powiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wynikach wyboru w terminie 20 kwietnia 2015 r.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
 
Załączniki:
1.Zapytanie ofertowe rewitalizacja_zal1
2.Zapytanie ofertowe rewitalizacja_zal2
3.Zapytanie ofertowe rewitalizacja_zal3
 
 
Ogłoszenie nr 2/5na5/2014 z dnia 14 marca 2014
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym 
Nr 2/5na5/2014 na

zakup oprogramowania i wdrożenie intranetu wraz z realizacją szkoleń z zakresu obsługi intranetu w praktyce dla urzędów gmin Bystra-Sidzina oraz

Czarny Dunajec – Partnerów Projektu pn. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości

usług drogą do lepszej oceny działania administracji” o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

(Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe; 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego; 48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu)

Oferty wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedz na zapytanie, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy

(2/5na5/2014) do dnia 28 marca 2014 r. do godziny 16:00 w siedzibie Zamawiającego – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków,

Sekretariat (decyduje data wpływu).

 

Dokumentacja projektowa:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór wykazu wdrożeń i szkoleń

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 03.04.2014


Ogłoszenie nr 1/5na5/2014 z dnia 14 lutego 2014
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym 
Nr 1/5na5/2014 dotyczącym wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę szkoleniową, polegającą na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu zajęć z zakresu obsługi komputera, Internetu i pakietu biurowego Microsoft Office (kurs informatyczny, 
obejmujący 32 godziny lekcyjne – godzina lekcyjna to 45 minut) dla:

 • 15 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Czarny Dunajec – I grupa;

 • 8 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Iwanowice – II grupa;

 • 10 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Biały Dunajec - III grupa;


(Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe; 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego; 80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe; 80533200-1 – Kursy komputerowe) – w ramach projektu Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL.05.02.01-00-017/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.


Oferty wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedz na zapytanie, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (1/5na5/2014) do dnia 28 lutego 2014 r. do godziny 16:00 w siedzibie Zamawiającego – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, Sekretariat (decyduje data wpływu).

 

Dokumentacja projektowa:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór wykazu szkoleń (tabela)Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 10.03.2014

Zawiadomienie z dnia 11.02.2014
 
Rozstrzygnięcie postępowania 1/BAS/2014.


Ogłoszenie nr 1/BAS/2014 z dnia 10 stycznia 2014


FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym Nr 1/BAS/2014 dotyczącym wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę szkoleniową, polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z zakresu obsługi komputera, Internetu i pakietu biurowego Microsoft Office (kurs informatyczny, obejmujący 32 godziny lekcyjne – godzina lekcyjna to 45 minut) dla:

 1. dwóch grup podstawowych:

 • 10 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Jordanów – I Grupa;

 • 9 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Lubień – II Grupa;

 1. jednej grupy średniozaawansowanej – III Grupa:

 • 2 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Pcim;

 • 4 pracowników samorządowych z Urzędu Gminy Lubień.

  (Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe; 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego; 80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe; 80533200-1 – Kursy komputerowe) – w ramach projektu Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL.05.02.01-00-017/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

  Oferty wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedz na zapytanie, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (1/BAS/2014) do dnia 24 stycznia 2014 r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, Sekretariat (decyduje data wpływu).

   

Dokumentacja projektowa:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór wykazu szkoleń (tabela)

  

Ogłoszenie nr 6/BAS/2013 z dnia 6 września 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym: zakupu miejsca na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla 1 pracownika samorządowego z Gminy Lubień (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego) w ramach projektu pn. „Beskidzka Akademia Samorządowa”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa 20.09.2013 o godz. 16.00.
 
 
 
Rozeznanie rynku - kurs "Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer"
 
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje projekt pt. "Beskidzka Akademia Samorządowa" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 5.2.1.), którego komponentem jest kurs "Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer" dla pracowników samorządowych 5 małopolskich gmin.
W załączeniu przesyłamy do Państwa zapytanie w formie rozeznania rynku na organizację kursu "Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer" dla uczestników naszego projektu. Wszelkie szczegóły zawarte są w załączniku.
Prosimy o podanie możliwości organizacji kursu oraz ceny, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku. Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 10 września 2013 r. na adres e-mail: odzimek@mistia.org.pl
 
 
Ogłoszenie nr 6/5na5/2013 z dnia 3 września 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę, polegającą na wsparciu doradczo-wdrożeniowym w zakresie  opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe w gminie Bystra-Sidzina – Partnera Projektu pn. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji” (CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania; CPV: 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
w projekcie pt. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 17.09.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
 
Ogłoszenie nr 5/BAS/2013 z dnia 7 sierpnia 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
zakupu miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej grupy 13 pracowników samorządowych z gmin: Jordanów, Lubień, Pcim, Tokarnia i Wiśniowa (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego)
w projekcie pn. „Beskidzka Akademia Samorządowa”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 22.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
Ogłoszenie nr 9/NZP/2013 z dnia 7 sierpnia 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
zakupu miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej grupy 11 pracowników samorządowych z gmin: Pleśna, Radłów, Wojnicz, Zakliczyn (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego)
w projekcie pn. „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 22.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
Ogłoszenie nr 5/5na5/2013 z dnia 7 sierpnia 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
zakupu miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej grupy 6 pracowników samorządowych z gmin: Czarny Dunajec i Łapsze Niżne (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego)
w projekcie pn. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 22.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
Ogłoszenie nr 4/BAS/2013 z dnia 6 sierpnia 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę, polegającą na wsparciu doradczo-wdrożeniowym w zakresie wdrożeń systemowych i specjalistycznych oraz opracowania dokumentów programowych dla pięciu gmin na terenie województwa małopolskiego – Partnerów Projektu pn. „Beskidzka Akademia Samorządowa” (CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania; CPV: 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
w projekcie pt. „Beskidzka Akademia Samorządowa”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 21.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
Ogłoszenie nr 8/NZP/2013 z dnia 5 sierpnia 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę, polegającą na wsparciu doradczo-wdrożeniowym w zakresie wdrożeń systemowych i specjalistycznych oraz opracowania dokumentów programowych dla trzech gmin na terenie województwa małopolskiego (Zakliczyn, Szczurowa, Pleśna) – Partnerów Projektu pn. „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne” (CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania; CPV: 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
w projekcie pn. „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 20.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 
 
Ogłoszenie nr 4/5na5/2013 z dnia 25 lipca 2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:
wyboru Oferenta, który będzie realizował usługę, polegającą na wsparciu doradczo-wdrożeniowwym w zakresie wdrożeń systemowych i specjalistycznych oraz opracowania dokumentów programowych dla pięciu gmin na terenie województwa małopolskiego – Partnerów Projektu pn. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji” (CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania; CPV: 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne; 79417000-0 – usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa; 79212000-3 – usługi audytu)
w projekcie pt. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa 08.08.2013 o godz. 16.00.
Dokumentacja:
 

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 16/04/2015