Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

o MISTiA 

Instytutem kierują:  

 


 Dyrektor FRDL MISTiA
Bożena Pietras - Goc

 

 


 

 


 
 

 

 

Doradca Dyrektora FRDL MISTiA ds. Naukowo - Badawczych
Anatol Władyka


 

 

 

Zastępca Dyrektora FRDL MISTiA
ds. Kształcenia
Grażyna Koprowska


 


 

 

 

 

 

 

 


Zastępca Dyrektora FRDL MISTiA
ds. Doradztwa i Rozwoju
Lidia Klimas

 


 

 


Zastępca Dyrektora FRDL MISTiA ds. Finansowych
Katarzyna Bąk

 bak

 


Zastępca Dyrektora FRDL MISTiA
ds. Zarządzania Projektami
Anna Frączek-Bielówka


 


 

KIM JESTEŚMY?

 

Jesteśmy jedną z wiodących organizacji pozarządowych w województwie małopolskim, od 26 lat wspieramy rozwój samorządności lokalnej w naszym regionie.

 

Swoje działania kierujemy przede wszystkim do samorządowców, aktywnych obywateli, lokalnych i regionalnych liderów pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i grup lokalnych.

 

Łączy nas oddanie idei samorządności, wiara w sens szerokiego udziału obywateli w zarządzaniu własnymi sprawami i przekonanie, że lokalne wspólnoty, współpraca i współdziałanie w gminie, powiecie i regionie są  fundamentem  nowoczesnego społeczeństwa i państwa.

 

 

CO ROBIMY?


Szkolenia

pomagamy samorządom i innym jednostkom sektora publicznego w Małopolsce w utrzymaniu wysokich kompetencji kadry dzięki aktualizowanej co miesiąc ofercie jednodniowych szkoleń dla pracowników; oferujemy szkolenia w naszej siedzibie (tzw. szkolenia otwarte) oraz organizujemy szkolenia na zamówienie (tzw. szkolenia zamknięte).


Kursy

umożliwiamy zdobycie  dodatkowych kwalifikacji dzięki cyklicznie organizowanym  certyfikowanym kursom w zakresie służby przygotowawczej, obsługi kancelaryjno-archiwalnej oraz zarządzania projektami.

 

Konsulting strategiczny i inicjatywy rozwojowe

pomagamy w wypracowaniu i uzgadnianiu projektów, programów i decyzji rozwojowych dotyczących wspólnot lokalnych, administracji samorządowej, organizacji społecznych, obszarów funkcjonalnych;

przygotowujemy dokumenty strategiczne i wykonawcze, ewaluacje; pracujemy metodą ekspercką lub partycypacyjno – ekspercką, zawsze w ścisłej współpracy z interesariuszami.

 

Zarządzanie projektami i ułatwianie współpracy 

Realizujemy własne projekty służące rozwojowi wspólnot lokalnych oraz podejmujemy się roli brokera współpracy w projektach partnerskich i innych złożonych przedsięwzięciach angażujących szersze grono interesariuszy.

 

Fora samorządowe

wzmacniamy integrację środowiska małopolskich samorządowców dzięki działalności 18 stałych forów skupiających liderów i ekspertów samorządowych z różnych dziedzin.

 

Transfer samorządowego know-how

tworzymy ramy organizacyjne dla transferu know-how małopolskich samorządów – wewnętrznie, do innych regionów Polski i za granicę; w tym celu prowadzimy projekty współpracy rozwojowej z partnerami z krajów przechodzących transformację ustrojową i decentralizację m.in. z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji; współpracujemy z programami UNDP, Unii Europejskiej i Rady Europy.


     

      
Zapraszamy do kontaktu z zespołami roboczymi FRDL MISTiA:
 
Zespół ds. Kształcenia
 

Dyrektor Zespołu: Grażyna Koprowska

Zespół zaprasza na szkolenia, proponuje organizację szkoleń zamawianych zgodnie z potrzebami klienta oraz udział we własnych programach kształcenia ustawicznego

 
Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju
 

Dyrektor Zespołu: Lidia Klimas


Zespół opracowuje analizy, programy, koncepcje projektowe i strategie, bada funkcjonowanie samorządów i sektora pozarządowego; inicjuje projekty własne, sieci współpracy i partnerstwa

 

 
Zespół ds. Współpracy Rozwojowej 
 

Dyrektor Zespołu: Wojciech Odzimek

Zespół przygotowuje i realizuje projekty międzynarodowe, w tym projekty wschodnie, prowadzone m.in. na terenie Ukrainy


 
Zespół ds. Zarządzania Projektami 
 

Dyrektor Zespołu: Anna Frączek-Bielówka

Zespół planuje i realizuje duże, złożone projekty oraz programy własne i zlecone, usługowo zarządza projektami dla jst


 

 

 

Strona zmodyfikowana: 28/04/2017