Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Publikacje 

Informatyzacja podmiotów leczniczych - jak przygotować gabinet na wejście dokumentacji elektronicznej?

 

Krzysztof Gajda, dr Rafał Kacorzyk, Krzysztof Kęsek Mariusz Kielar dr Artur Romaszewski, dr Tomasz Sobalski, dr Roman Topór-Mądry, dr hab. Wojciech Trąbka
MISTiA, Kraków, 2013

Publikacja mająca na celu pomoc we wdrażaniu systemów informacyjnych ochrony zdrowia, które planowane są na 2014 rok

 

 

 

 

ABC organizacji pozarządowej

 

Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka
MISTiA, Kraków, 2013

Poradnik „ABC organizacji pozarządowej” to wybór czterech tekstów poruszających najważniejsze, z punktu widzenia autorów, aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych. Jest on adresowany głównie do stowarzyszeń i fundacji, które dopiero rozpoczynają swoją działalność oraz do osób zamierzających utworzyć organizację pozarządową.  Autorzy  starają  się  przybliżyć  najważniejsze wyzwania  i  problemy,z którymi borykają się organizacje pozarządowe.

 

 

 

 

Młodzi z inicjatywą

 

Wojciech Odzimek, Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska
MISTiA, Kraków, 2012

Publikacja jest jednym z efektów realizacji projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

 

Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy
samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność?

 

Jacek Kwiatkowski, Piotr Modrzewski, Daniel Płatek
MISTiA, Kraków, 2011

Prezentowana publikacja powstała na podstawie badań, które zostały przeprowadzone przez zespół badawczy  FRDL  Małopolskiego  Instytutu  Samorządu  Terytorialnego  i  Administracji  w  Krakowie. Badania te, inspirowane przez twórcę polskiego samorządu i prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  prof.  Jerzego  Regulskiego,  stanowią  odpowiedź  na  ogólną  refleksję,  zrodzoną  w  związku  z dwudziestoleciem reformy samorządowej, jaka przypadała w 2010 roku.

 

 

 

 
Bariery rozwoju samorządu w Polsce

 

Monika Grzywa, Jacek Kwiatkowski, Piotr Modrzewski, Paweł Mucha
MISTiA, Kraków, 2010

Raport: „Bariery rozwoju samorządu w Polsce”, jest podsumowaniem wyników badania opinii przeprowadzonych wśród przedstawicieli polskich samorządów. Celem tego badania była identyfikacja barier rozwoju samorządu z perspektywy 20 lat jego funkcjonowania. Badanie to zostało sfinansowane ze środków projektu „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”’ realizowanego przez FRDL na zlecenie MSWiA.

 

 

 okladka

Małopolski rynek pracy w świetle badań długotrwałego bezrobocia

 

Monika Grzywa, Grażyna Janik, Jacek Kwiatkowski, Karolina Łukasiewicz, Piotr Modrzewski
MISTiA, Kraków, 2010

Wydawnictwo powstało w ramach projektu: „Małopolski Rynek Pracy 2 – diagnoza
na podstawie trzech powiatów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.1. Wsparcie dla
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Niniejsza publikacja jest jednym z rezultatów  działań  podejmowanych
w ramach ww. projektu. Celem publikacji jest prezentacja najważniejszych badań
zrealizowanych w ramach projektu oraz dyskusja nad efektywnością instrumentów stosowanych przez publiczne służby zatrudnienia do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

 

 okladka

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - opis dobrych praktyk

 

Opracowanie redakcyjne: Tomasz Machowski
MISTiA, Kraków, 2010

Wydawnictwo w ramach projektu: „O ludziach z ludźmi – trening partycypacji społecznej w krajach V4 w obszarach przejrzystości decyzji i komunikacji społecznej”.  Projekt  współfinansowany z międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego  w  ramach Wyszehradzkiego  Programu  Strategicznego: Priorytet „Dobre Rządzenie w Sektorze Publicznym”.

Spośród wielu sposobów oceny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na szczególną uwagę zasługują wszelkiego rodzaju konkursy, w których szczegółowej analizie poddawane są  aspekty  współdziałania  tych  instytucji.  Konkursy  te  stanowią  swoistą
diagnozę  stopnia  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  na  terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

 okladka

Zarządzanie agroturystyką w regionie – Karpaty Ukraińskie i Stanica Ługańska

 

Red. Wojciech Odzimek, Markijan Zhelyak
MISTiA, Kraków, 2009

Publikacja jest jednym z efektów realizacji projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (program Pomoc Zagraniczna 2009). Projekt niniejszy wdrażany był w roku 2009 przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji na terenie dwóch regionów ukraińskich: czerniowieckiego (Karpaty Bukowińskie) oraz ługańskiego (Ukraina Wschodnia). Publikacja, wydana w języku ukraińskim, stanowi poradnik dla osób chcących założyć własne gospodarstwo agroturystyczne lub ekologiczne. Publikacja zawiera niezbędne kompendium wiedzy na temat funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, dlatego jest również pomocą merytoryczną dla ukraińskich doradców rolniczych pracujących z ludnością wiejską. Autorami publikacji są polscy i ukraińscy doradcy i eksperci zajmujący się agroturystyką oraz rolnictwem ekologicznym.

 

 

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?
Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

 

Monika Grzywa, Anna Łyżwa, Jacek Kwiatkowski, Agnieszka Sojka
MISTiA, Kraków, 2009

Publikacja jest jednym z rezultatów działań podejmowanych w ramach projektu pod tym samym tytułem. Celem publikacji jest dyskusja nad rolą, znaczeniem i miejscem domów kultury w społecznościach lokalnych oraz nowych metodach pracy, sposobach integracji środowiska animatorów kultury. Znaczącą część niniejszej publikacji stanowi również omówienie wyników badań dot. oceny stopnia aktywności domów kultury w wykorzystywaniu nowych technologii oraz analizy kondycji samorządowych instytucje kultury działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r. w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, Priorytet II: Obserwatorium Kultury.

 

 

Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej

 

Redakcja: Wojciech Odzimek, Przemysław Zieliński
MISTiA, Kraków, 2009

Publikacja koncentruje się wokół znaczenia inwestycji w procesie rozwoju jednostek terytorialnych. Podręcznik podsumowuje, ale także uzupełnia treści przekazywane uczestnikom projektu podczas sesji szkoleniowych i wizyty studyjnej. Jest on przeznaczony dla przedstawicieli ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego, władz państwowych, organizacji pozarządowych oraz innych środowisk zainteresowanych procesem kreowania klimatu sprzyjającego zewnętrznym inwestorom. Autorami poszczególnych rozdziałów były osoby związane z tematyką procesów rozwoju gospodarczego w kontekście działań samorządu terytorialnego. Publikacja została wydana w ramach projektu „Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej”, finansowanego w ramach konkursu Polska Pomoc 2008, organizowanego przez MSZ RP.

 

 szkola

Szanse i bariery federalizacji trzeciego sektora w Małopolsce - raport z badań

 

Monika Grzywa, Władysław Weber, Joanna Sutuła
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja zrealizowana w ramch projektu: "Nie bójmy się federalizacji", którego celem było wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce, poprzez promocję procesów federalizacji. Priorytetowym działaniem było przeprowadzenie badań nt. poziomu integracji trzeciego sektora w Małopolsce.

 

federalizacja 

Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości

 

Monika Grzywa, Karolina Łukasiewicz, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych problematyce ewaluacji w samorządzie lokalnym. Celem publikacji jest dyskusja nad możliwościami i zastosowaniem ewaluacji w administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym oraz prezentacja wyników badań dot. stanu wdrażania procedur ewaluacyjnych w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja jest rezultatem działań prowadzonych w ramach projektu ABC ewaluacja – profesjonalizacji małopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Projekt był zrealizowany od 1 stycznia do 31 października 2008 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Środków Przejściowych 2005, Komponent 6 Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w administracji publicznej.

 

ewaluacja 

MOŻEMY WIĘCEJ – PARTNERSTWO NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH – wybór tekstów powstałych w projekcie

 

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kwiatkowskiego
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja jest zbiorem wybranych tekstów, jakie powstały w trakcie trwania projektu, o które w najściślejszy sposób odnoszą się do głównych celów projektu. Zawiera teksty głównie dotyczące spółdzielczości socjalnej, gdyż temu zagadnieniu w swej istotnej części poświęcony był projekt. Układ tekstów odnosi się do logiki myślenia o tym nowym zjawisku gospodarczym i społecznym w Polsce. Zaczynają się tekstami natury ogólniejszej, by następnie przejść do zagadnień coraz bardziej szczegółowych, jak np. interesująca analiza SWOT spółdzielni socjalnych w Polsce. Publikację zamykają dwa teksty legislacyjne. Pierwszy z nich zawiera dogłębną analizę prawną pokazującą grupy społeczne, które mogą założyć spółdzielnię socjalną w Polsce (wg stanu prawnego na początek 2008 r.) Druga analiza prawna dotyczy ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL.

 

mozemy wiecej 

METODOLOGIA WDRAŻANIA MODELI INSERCJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ – poradnik dla szkoleniowców

 

Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska, Anna Bulka, Janusz Olesiński
MISTiA, Kraków, 2008

Poradnik przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym z rynku pracy. Skierowany jest on do tych osób, które już pracują, bądź zamierzają rozpocząć pracę z osobami wchodzącymi i powracającymi na tzw. otwarty rynek pracy i które natrafiają na poważne bariery w znalezieniu pracy. Poradnik zawiera opis metodologii szkoleń wraz z konspektami szkoleń, które mogą posłużyć jako narzędzie pomocne przy wdrażaniu modelu insercji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL.

 

metodologia wdrazania 

WDRAŻANIE MODELU INSERCJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE – poradnik dla samorządów lokalnych i organizacji społecznych

 

Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska, Janusz Olesiński
MISTiA, Kraków, 2008

Poradnik powstał z myślą o wszystkich tych, którym bliska jest idea ekonomii społecznej jako jednego z instrumentów realizowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Dlatego też kierowany jest on do szerokiego spektrum czytelników, a w szczególności przydatny on może być przedstawicielom samorządu lokalnego oraz organizacji społecznych i biznesu, którzy dostrzegają problematykę wykluczenia z rynku pracy i poszukują metod skutecznego rozwiązywania tego problemu. Z wielu dostępnych propozycji ta z pewnością może się przydać, a jej zaletą jest również to, że wprost wynika z wieloletniego doświadczenia jej autorów.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL.

 

wdrażanie modeli 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - KROK PO KROKU – poradnik dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną

 

Anna Bulka, Aldona Okraszewska, Jacek Kwiatkowski
MISTiA, Kraków, 2008

Zasadniczym celem poradnika jest ułatwienie wszystkim tym, którzy planują uruchomić spółdzielnię socjalną, realizacji tego dość trudnego zadania. Publikacja powstała w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” finansowanego ze środków EFS PIW EQUAL. Jednym z efektów projektu było założenie spółdzielni socjalnej Ratel prowadzonej przez osoby długotrwale bezrobotne. Jej powstawanie krok po kroku - stało się impulsem do powstania tej publikacji, skierowanej do osób planujących uruchomienie takiej działalności gospodarczej. Z powodzeniem poradnik mogą wykorzystać również ci, którzy chcą pomóc osobom podejmującym trud założenia spółdzielni socjalnej oraz przedstawiciele wszelkich instytucji pomagających osobom wykluczonym społecznie w powrocie na otwarty rynek pracy. Publikacja ma charakter poradnika, prowadzącego kolejną od pomysłu do rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Publikacja zawiera również wzory wszystkich dokumentów potrzebnych do powołania i zarejestrowania spółdzielni socjalnej.

 

spoldzielnia socjalna 

PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY – dla osób wychodzących z wykluczenia społecznego

 

Jacek Kwiatkowski
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL. Układ oraz charakter poradnika odpowiadają potrzebom Czytelnika, który z przedsiębiorczością nie miał nigdy do czynienia. Dotyczy zakładania i prowadzenia własnej firmy, stanowi również teoretyczne przygotowanie do prowadzenia innych form działalności gospodarczej, szczególnie spółdzielni socjalnej. Jego układ odpowiada krokom, jakie trzeba wykonać, aby przejść od marzenia o byciu przedsiębiorcą do faktycznego stania się nim. Mówi zatem o tym, jak tworzy się pomysł na firmę, jak poznać swoje cechy przedsiębiorcy, jak realizować marketing, jak zorganizować firmę, jak zarządzać nią, jak obliczyć, czy pomysł ten ma sens rynkowy oraz jak zarejestrować własną firmę.

Publikacja może być szczególnie pomocna wszystkim tym, którzy myślą i przygotowują się do założenia własnej firmy. 

 

poradnik 

EKONOMIA SPOŁECZNA: moda czy remedium?

 

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kwiatkowskiego, Aldony Okraszewskiej
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja powstała z myślą o wszystkich tych, którym bliska jest idea ekonomii społecznej jako jednego z instrumentów realizowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Skierowany jest do szerokiego spektrum czytelników, a w szczególności przydatny on może być przedstawicielom parlamentu, rządu oraz samorządu lokalnego, organizacji społecznych i biznesu, którzy dostrzegają problematykę wykluczenia z rynku pracy i poszukują metod skutecznego rozwiązywania tego problemu. Prezentuje spektrum tematów i wątków prowadzonych w trakcie dyskusji, rozważań i poszukiwań podczas realizacji projektu „Możemy więcej – partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL. Zawiera omówienie przykładów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym w krajach europejskich, uwagi o lokalnym partnerstwie międzysektorowym, rekomendacje na przyszłość dla ekonomii społecznej z punktu widzenia Posłów RP, propozycje zmian Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie usamodzielniania nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co zostaje po PIW EQUAL?, na rekomendacjach dla ekonomii społecznej na przyszłość kończąc.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” PIW EQUAL. 

 

ekonomia_spoleczna 

Jestem obywatelem – kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży na Ukrainie

 

Agnieszka Brożkowska, Wojciech Odzimek, Przemysław Zieliński, Jerzy Kubieniec, Marek Żelak
MISTiA, Kraków, 2008

Publikacja w języku ukraińskim, z zakresu kształcenia obywatelskiego młodzieży, przedstawiająca polskie „dobre praktyki” w tym zakresie. Powstała w ramach projektu „Jestem obywatelem – kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży na Ukrainie”, którego celem generalnym było propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządności wśród ukraińskiej młodzieży oraz podnoszenie zainteresowania młodych Ukraińców sprawami społeczności lokalnej.

 

jestem_obywatelem 

Katalog zabytków gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa

 

Anna Rezner, Jacek Kwiatkowski
MISTiA, Kraków, 2008

Katalog zabytków gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa został opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania O. E. Cenoma. Jest pierwszą publikacją skupiającą informacje o zabytkach architektury siedmiu gmin wschodniej Małopolski. Jego zadaniem jest ukazanie istotnych z perspektywy budowania lokalnej tożsamości obiektów i miejsc. Na niemal 80 stronach zawarto opisy ponad 120 zabytków oraz niemal 200 zdjęć. Obiekty w każdej gminie podzielono na sakralne i świeckie. Wśród obiektów sakralnych znalazły się świątynie i dzwonnice, cmentarze i pomniki oraz kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Obiekty architektury świeckiej podzielono na dwory, pałace i parki, następnie zabudowania gospodarskie i przemysłowe oraz inne zabytki.

 

katalog zabytkow 

Katalog obrzędów i tradycji gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa

 

Monika Grzywa, Jacek Kwiatkowski
MISTiA, Kraków, 2008

Na zlecenie Stowarzyszenia „Nadwiślańska Grupa Działania O.E. CENOMA” Centrum Analiz Strategicznych MISTiA opracowało Katalog obrzędów i tradycji gmin Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa. Katalog ma służyć promocji zasobów kulturowych siedmiu gmin. Będzie on wsparciem dla rozwoju turystyki i agroturystyki tych gmin oraz narzędziem do podtrzymywania lokalnych tradycji przez kolejne pokolenia mieszkańców tego obszaru. Katalog zawiera prawie 200 zdjęć ciekawych miejsc w gminach, obrzędów, tradycji i dzieł twórców ludowych z obszaru gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa.

 

katalog 

Integracja – europejski kierunek rozwoju Ukrainy

 

Agnieszka Brożkowska, Roman Ciepiela, Tomasz Golec, Piotr Mavko, Wojciech Odzimek, Grażyna Prawelska-Skrzypek, Oleg Procak, Jerzy Regulski, Anatol Władyka
MISTiA, Kraków, 2007

Publikacja w języku ukraińskim, przedstawiająca polskie doświadczenia z funkcjonowania w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków europejskich przez polskie jednostki samorządu terytorialnego. Powstała w ramach projektu „Integracja – europejski kierunek rozwoju Ukrainy”. Strategicznym celem realizacji tego projektu było wsparcie jednostek administracji samorządowej Ukrainy w dostosowaniu do sprawnego funkcjonowania w warunkach integracji ze strukturami europejskimi.

 

integracja_ukraina 

Integracja – europejski kierunek rozwoju Czarnogóry

 

Wojciech Odzimek, Janusz Krzyżak, Jerzy Regulski
MISTiA, Kraków, 2006

Publikacja w języku czarnogórskim, rekomendująca i wyjaśniająca idee Wspólnot Europejskich. Została wydana w ramach projektu: „Integracja - europejski kierunek rozwoju Czarnogóry”. Zasadniczym celem strategicznym projektu było Przygotowanie czarnogórskich jednostek samorządu terytorialnego do funkcjonowania w strukturach europejskich.

 

Akademia samorządowa nad brzegami Dniestru

 

Wojciech Odzimek, Janusz Krzyżak, Jacek Kwiatkowski
MISTiA, Kraków, 2006

Publikacja w języku mołdowskim i rosyjskim, rekomendująca i wyjaśniająca idee samorządowego modelu zarządzania społecznością lokalną.

Została wydana w ramach realizacji projektu „Akademia samorządowa nad brzegami Dniestru”, którego celem było Wsparcie jednostek administracji samorządowej w Mołdowie w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

 

Małopolski Rynek Pracy – diagnoza zjawisk na podstawie badań pracodawców,
pracowników i bezrobotnych z wybranych powiatów

 

prof. Adam Sagan, dr Jadwiga Stobiecka, dr Mariusz Łapczyński

Publikacja jest efektem projektu: Małopolski Rynek Pracy –diagnoza na podstawie badań wybranych powiatów, realizowanego przez Centrum Analiz Strategicznych MISTiA. W ramach projektu zostały przeprowadzone badania ankietowe, które obejmowały trzy segmenty: pracodawców, bezrobotnych i pracodawców. Raport stanowi zbiorcze podsumowanie przeprowadzonych badań.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków ZPORR w ramach działania 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Polskie doświadczenia reformowania systemu samorządowego w odniesieniu do planowanej reformy administracyjnej na Ukrainie

 

Redakcja: Wojciech Odzimek, Marek Zhelyak
MISTiA, Kraków, 2005

Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, w porównaniu z obecną sytuacją systemu samorządowego na Ukrainie. Ukazane zostały różne modele zorganizowania jednostek samorządu terytorialnego w krajach europejskich, a także perespektywy wprowadzenia zmian w ukraińskiej administracji publicznej.

Publikacja wzbogacona została o komentarze znanych twórców i reformatorów polskiego systemu samorządowego, m.in.: prof. Jezrego Regulskiego i prof. Mirosława Steca.

 

Aktywność mieszkańców a poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Raport 2005

 

Raport dokumentuje badania przeprowadzone przez Centrum Analiz Samorządowych MISTiA.

Zbadano i porównano wybrane wskaźniki aktywności zawodowej oraz społecznej mieszkańców Małopolski oraz usystematyzowano dane nt. pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój gmin. Zebrano również dane obrazujące poziom życia analizując poziom wynagrodzeń, zużycia nośników energii, dostępności infrastruktury komunalnej itp.

Raport prezentuje wyniki tych badań. Potwierdzają one tezę, że poziom życia Małopolan zależny jest od ich aktywności oraz umiejętności adaptacji prorozwojowych środków finansowych pochodzących z pozabudżetowych źródeł.

 

Samorządna Polska

 

prof. Jerzy Regulski, Rosner & Wspólnicy, Warszawa, 2005

To głos w debacie, którą wybitne autorytety prowadzą w ramach serii "Szklane domy" na temat przyszłości Rzeczypospolitej.

 

Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami:
Wieloletni plan inwestycyjny, Budżet zadaniowy

 

Grzegorz Białas, Edyta Bieniek - Białas, Marek Jefremienki, Janina Staniszewska, MISTiA, Kraków, 2000

Publikacja jest efektem projektu "Zarządzanie finansami w krótkim i w długim okresie czasu", realizowanego w MISTiA przy współpracy LGPP. Stanowi prezentację zasad kreowania oraz zarządzania finansami samorządowymi w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne oraz budżety opracowywane w układzie zadaniowym. Zawiera także opis odpowiednich programów komputerowych, ułatwiających opracowywanie i realizację planów.

 

Przewodnik samorządowca, czyli jak unikać pokus i pułapek czyhających na funkcjonariuszy instytucji samorządowych

 

 

Janusz A. Majcherek, Ewa Skoczkowa, MISTiA, Kraków, 2000

Publikacja jest jednym z efektów projektu "Etyka w zarządzaniu gminą", realizowanego w MISTiA przy współpracy LGPP. Stanowi poradnik dla urzędników administracji samorządowej, opisujący sytuacje mogące stanowić źródło zachowań nieetycznych.

 

 

Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980 - 1990

 

prof. Jerzy Regulski, FRDL, Warszawa, 2000

Publikacja stanowi uzupełnienie książki "Samorząd III Rzeczpospolitej. koncepcje i realizacja". Jest zbiorem dotychczas nigdzie nie publikowanych dokumentów dotyczących polskich reform samorządowych.

Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja

 

prof. Jerzy Regulski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2000

Publikacja omawia reformy samorządowe w Polsce w latach 1990 - 1997. Składa się zasadniczo z trzech części. Pierwszą stanowi kalendarium wydarzeń z lat 1981 - 1997, druga poświęcona jest analizie zachodzących zmian i przekształceń, trzecia zaś, zawiera próby określenia osiągniętego stopnia decentralizacji jak również analizuje metody ocen i badań.

Status sekretarza gminy

 

praca zbiorowa pod redakcją Piotra Skoczka, MISTiA, Kraków, 1996

Dzięki współpracy DAI wydana została książka prezentująca pozycję, status oraz kompetencje i zadania sekretarza gminy (lub odpowiadającego tej funkcji innego urzędnika samorządowego) w krajach europejskich.

Żegocińska Książka Kucharska

 

opracowanie: zespół trenerów MISTiA pod kierunkiem Cezarego Ulasińskiego, MISTiA, Kraków, 1995

W ramach realizacji Strategii rozwoju gminy Żegocina metodą partycypacyjną, specjaliści MISTiA zachęcali mieszkańców gminy do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ich integracji. Jednym z efektów tej pracy jest jedyna w Polsce książka kucharska potraw typowo wiejskich, będąca zapisem starych domowych przepisów kulinarnych.

Samorządowe ABC

 

opracował dr hab. Mirosław Stec, MISTiA 1994

Jest to słownik terminów związanych z samorządem terytorialnym i samorządnością, poszerzony o informacje o przepisach konstytuujących funkcje samorządu.

Dorobek odrodzonych samorządów

 

opracowanie zbiorowe pod redakcją dr hab. Grażyny Prawelskiej - Skrzypek, MISTiA, Kraków, 1994

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w 1994 r. Jest retrospekcyjnym spojrzeniem na doświadczenia samorządu terytorialnego w czterech pierwszych latach jego działalności. Pokazuje na przykładach realia przemian, przeszkody w realizacji celów, sukcesy i źródła powodzenia gmin. Do książki dołączono Przesłanie do mieszkańców gmin oraz ich przedstawicieli w organach samorządu terytorialnego, podsumowujące doświadczenia I kadencji i wyznaczające drogi rozwoju samorządności.

Nieważność decyzji administracyjnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (1980 - 1993)

 

opracował Jan Zając i Wojciech Lachiewicz, MISTiA, Kraków, 1994

Książka przedstawia najczęstsze przypadki, w których Sąd Najwyższy lub Naczelny Sąd Administracyjny orzekł nieważność podjętych decyzji administracyjnych. Orzeczenia pochodzące z lat 1980 - 1993 prawnicy opatrują komentarzami.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną gmin (1990 - 1992)

 

opracował Jan Zając, MISTiA, Kraków, 1993

Książka prezentuje orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w najbardziej typowych sprawach wynikających ze sprawowanego nadzoru nad działalnością komunalną gmin. Orzeczenia opatrzone są komentarzami prawników.

Gospodarka Gruntami. Wybrane problemy
(Materiały pomocnicze dla administracji samorządowej)

 

redakcja: Aleksander Böhm i Zygmunt Ziobrowski, MISTiA 1993

Publikacja prezentuje przykłady pozytywnych rozwiązań problemów gospodarki terenami i zasobami mieszkaniowymi w warunkach gospodarki rynkowej. Analiza przypadków została opracowana przez uczestników seminarium "Planowanie zagospodarowania terenów w gospodarce rynkowej", które zostało zorganizowane przez MISTiA we współpracy z International City Management Association (ICMA) w Krakowie w 1992 r.

 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 10/01/2014