Slider

Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych – od kodeksu spółek handlowych (wraz z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2019 r.) do ustawy o gospodarce komunalnej. Omówienie pozostałych istotnych regulacji prawnych.

9 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

WSTĘP:

Szanowni Państwo,

Działalność spółek komunalnych jest przedmiotem przepisów rozsianych w wielu, nieustannie nowelizowanych aktach prawnych. Można tu przede wszystkim wymienić kodeks spółek handlowych oraz ustawę o gospodarce komunalnej, ale istnieje poza nimi szereg innych istotnych regulacji prawnych, których znajomość jest wskazana dla każdej osoby wiążącej swoją zawodową przyszłość ze spółką komunalną ale także dla podmiotów nadzorujących działalność takich spółek z ramienia JST. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego posiądą Państwo niezbędną wiedzę w tym zakresie.

ADRESACI:

członkowie organów spółek, asystenci prawno – organizacyjni i pracownicy biura spółki, pracownicy spółek komunalnych zajmujący się przedmiotowym zakresem, osoby starające się o zatrudnienie w spółkach komunalnych, osoby nadzorujące spółki z ramienia urzędów gmin i miast, pracownicy działów audytu, rady nadzorcze spółek z udziałem gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast  i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w omawianym temacie.

PROGRAM:

Informacja wprowadzające

 1. ustawa o samorządzie gminnym
 2. ustawa o gospodarce komunalnej
 3. rodzaje spółek z udziałem gminy
 4. spółki działające w sferze i poza sferą użyteczności publicznej
 5. tworzenie spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy
 6. przystąpienie gminy do spółki istniejącej
 7. przekształcenie w spółkę prawa handlowego

Bieżąca działalność spółki komunalnej

 1. nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, uprawnienia
 2. podział uprawnień organów gminy wobec spółki
 3. organy spółki, sposób powołania, osoby uprawnione do zasiadania w organach,
 4. regulacje dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów – ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 5. zasady wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych – ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 6. ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa antykorupcyjna)
 7. potencjalne zmiany w związku z projektowanymi ustawami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz ustawą o jawności życia publicznego
 8. pozostałe istotne przepisy prawne
 9. ustawy branżowe

Kodeks spółek handlowych i zmiany od 1 marca 2019

 1. KSH jako ustawa regulująca funkcjonowanie spółek handlowych
  1. przepisy ogólne
  2. zarząd,
  3. walne zgromadzenie,
  4. rada nadzorcza
 2. Jak wygląda odpowiedzialność cywilna członków organów na gruncie KSH i kodeksu cywilnego (kluczowe regulacje)?
 3. Jak kształtuje się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki?
  1. odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce
  2. nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłość spółki – art. 21 Prawa upadłościowego
  3. odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne (art. 116 Ordynacji podatkowej)
  4. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności (art. 373 Prawa upadłościowego)
 4. Zmiany KSH w 2019 r.
  1. nowe zasady składania rezygnacji przez członka zarządu
  2. księgi protokołu zgromadzenia wspólników a pełnomocnictwa
  3. uchwały walnego zgromadzenia wspólników głosowane obiegowo
  4. zmiany w zakresie wypłacania i zwrotu dywidendy
  5. zobowiązania przypisane w planie podziału
  6. pozostałe zmiany

Walka z nadużyciami  w spółce komunalnej

 1. kluczowe podstawy prawne dot. korupcji i nadużyć (kodeks karny i inne akty prawne)
 2. sankcje prawne i pozaprawne
 3. odpowiedzialność organów spółki
 4. wytyczne CBA i postanowienia RPPK 2018 – 2020
 5. wdrażanie polityki antykorupcyjnej i kodeksów etycznych
 6. zapoznawanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za nadużycia
 7. klauzule antykorupcyjne
 8. wdrożenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących prezentów i innych korzyści
 9. opracowanie i wdrożenie procedur informowania właściwych organów o korupcji
 10. opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości i ochrony pracowników sygnalizujących nieprawidłowości
 11. sposoby walki z korupcją – jak wykazać należytą staranność w zapobieganiu nadużyciom
 12. nadużycia w prawie pracy – jak skutecznie uchronić się przed ryzykiem oskarżenia o mobbing, dyskryminację lub molestowanie seksualne?

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

KORZYŚCI:

Celem szkolenia jest poznanie głównych podstaw prawnych funkcjonowania spółek komunalnych, zasad kształtowania relacji pomiędzy gminą i spółkami, ograniczeń w pełnieniu funkcji oraz zasad wynagradzania członków organów spółek i ich odpowiedzialności. Korzyściami są uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowej działalności spółki komunalnej oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami, jak również nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z omawianymi przepisami.

PROWADZĄCY:  

radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  26 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 5 września  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:  magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów