+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Podstawowe zadania i obowiązki radnego w kadencji 2018-2023

23 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnymi wyborami samorządowymi na okres kadencji 2018-2023,   mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego pozyskają i uporządkują Państwo wiedzę nt. obowiązków i uprawnień radnych w okresie pełnienia mandatu.

ADRESACI:

Radni gmin i powiatów. 

 PROGRAM:

Szczególne obowiązki  i  uprawnienia  radnego

 1. Mandat radnego :
 • wybór radnego
 • ślubowanie
 • objęcie mandatu
 • wygaśnięcie mandatu
 • utrata mandatu
 1. Obowiązki radnego:
 • stała więź z mieszkańcami (postulaty, petycje, skargi, wnioski)
 • czynny udział w pracy rady
 • praca w komisjach
 • udział w instytucjach samorządowych
 • zasada przestrzegania tajemnicy, ochrony danych osobowych, itp.
 • etyka radnego
 1. Ograniczenia i zakazy dotyczącego radnego:
 • zaprzestanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia gminy
 • zakaz otrzymywania darowizn
 • zakaz łączenia mandatu
 • ograniczenia w zatrudnieniu radnego
 • udział lub akcje w spółkach gminnych
 • zakaz pełnienie funkcji w organach spółek gminnych
 • zakaz głosowania w sprawach własnych
 1. Oświadczenia majątkowe
 2. Uprawnienia radnego:
 • funkcjonariusz publiczny
 • ochrona stosunku pracy
 • zwolnienie radnego od wykonywania pracy
 • diety i zwrot kosztów podróży
 • urlop bezpłatny na czas sprawowania mandatu
 • prawo do składania interpelacji i zapytań
 • prawo do uzyskiwania informacji i wstępu do pomieszczeń
 1. Zasada jawności i przejrzystości pracy radnego

Organ  stanowiący i organ  wykonawczy 

 1. Podstawowe zadania i funkcja rady jako organu stanowiącego i kontrolnego
 2. Zadania i uprawnienia organu wykonawczego rady
 3. Statut
 4. Jednostki pomocnicze (sołectwa, dzielnice, osiedla):
 • uprawnienia organów wykonawczych (sołtysa i rady sołeckiej, zarządu i rady dzielnicy, osiedla)
 1. Raport o stanie gminy – wotum zaufania
 2. Referendum w sprawie odwołania wójta:
 • nie udzielenie absolutorium
 • nie udzielenie wotum zaufania
 • z innej przyczyny na wniosek ¼ ustawowego składu rady
 1. Zasada współdziałania i konsekwencje jej naruszenie (postępowanie nadzorcze) :
 • rozwiązanie rady
 • odwołanie wójta
 • zawieszenie organów gminy
 • zarząd komisaryczny
 1. Uchwały rady – zasada i procedury ustanawiania przez radę aktów prawa miejscowego;
 • inicjatywa uchwałodawcza radnych (kluby radnych)
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza grupy mieszkańców
 • przygotowanie projektów uchwał rady gminy przez wójta i zasady procedowania
 1. Szczególne uprawnienia i obowiązki nadzorcze (Prezes Rady Ministrów, wojewoda, regionalna izba obrachunkowa)
 2. Zestawienie tabelaryczne nowych obowiązków rady wprowadzonych w 2018 r.

KORZYŚCI:

 • poznanie kompendium wiedzy niezbędnej w pracy radnego, w tym obowiązków
  i uprawnień radnego oraz ograniczeń wynikających z pełnienia mandatu radnego
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zadań i funkcji rady  jako organu stanowiącego
  i kontrolnego i współpracy z organem wykonawczym
 • Uzyskanie pakietu materiałów szkoleniowych
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów dotyczących omawianego tematu.

 PROWADZĄCA:

Barbara Arabska – prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk
z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej oraz szkoleń adresowanych do radnych i pracowników biur rad w jednostkach sektora finansów publicznych.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 9.11.2018 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. szkoleń: e-mail: szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44

 

Karta zgłoszenia