Slider

Podatek VAT w organizacjach pozarządowych w roku 2019

17 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

często zmieniane przepisy prawne nastręczają wielu wątpliwości interpretacyjnych, łatwo więc o popełnienie błędu. Nawet podmioty dokładające najwyższej staranności w rozliczeniach podatkowych mogą wpaść w pułapki podatkowe. Popełnienie błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach mogą skutkować nałożeniem kar na organizacje pozarządowe. Zapraszamy więc do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione w sposób kompleksowy najistotniejsze zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT w organizacjach pozarządowych w 2019 roku.

ADRESACI:

Przedstawiciele NGO, członkowie zarządów organizacji, księgowe i osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe w NGO.

PROGRAM

1.Wprowadzenie do ustawy VAT

2. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT

– Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku w organizacji (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, związki, spółki non profit)

– VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku (w projektach)

– VAT podzielony

– Zasada powszechności opodatkowania VAT w organizacjach

– Zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT

3. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i sposób czytania ustaw i rozporządzeń dotyczące organizacji

– Regulacje prawne obowiązujące w Polsce

– Ustawa VAT – omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach

– Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej o VAT oraz zasady ich stosowania

4.Podmiot, przedmiot opodatkowania – co to oznacza w organizacji pozarządowej?

– Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu, których organizacji dotyczy

– Zwolnienie podmiotowe z VAT

– Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego

– Określenie działalności gospodarczej w działalności organizacji, a VAT

– Czynności stanowiące i nie stanowiące działalności gospodarczej a VAT

– Działalność odpłatna a VAT

5.Przedmiot opodatkowania w organizacjach pozarządowych

– Pojęcie czynności opodatkowanych podatkiem VAT

6.Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach

7.Zasady wystawiania faktur VAT:

– Elementy faktury obowiązkowe i dodatkowe

– Zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach oraz na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego)

– Terminy wystawiania faktur

8.Zmiany VAT od lipca 2019 r

– Zmiany w zakresie split payment – wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu split payment w stosunku do wybranych transakcji (objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym), umożliwienie dokonywania płatności zbiorczych, umożliwienie dokonywania płatności w walucie

– Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT – przejście z PKWiU 2008 na nomenklaturę sacloną (CN) oraz PKWiU 2015, wprowadzenie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej, przegląd zmian stawek według nowych regulacji

– Likwidacja deklaracji VAT – wprowadzenie nowej struktury JPK zastępującej deklaracje VAT, stworzenie Centralnego Rejestru Faktur, problemy praktyczne związane z likwidacją deklaracji

– Wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta wskazany w wykazie podatników, skutki zapłaty na inny rachunek bankowy

– Wprowadzenie obowiązku wykazywania numeru NIP na paragonie

– Wprowadzenie kas fiskalnych online / Centralne Repozytorium Ka

– Planowane zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

9.Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur

10.Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz  zmiany (kasy on-line) od lipca 2019 r.

– Kasy rejestrujące on-line/ Centralne Repozytorium Kas

– Zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych

– Kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie oraz wskazanie zmian na 2019 r.

11.Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2019 r.

– JPK, – co to jest i jakie ma znaczenie?

– JPK_VAT, zakres wymaganych danych.

12.Ewidencja podatku naliczonego i należnego VAT a JPK

– Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

– Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji VAT )

– Forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny

 –  Likwidacja deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników

KORZYŚCI:

Pozyskanie kompleksowej wiedzy nt. podatku VAT – przepisów obowiązujących oraz  zaplanowanych w 2019 r., w tym także omówienie trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie, m.in.: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia.

PROWADZĄCA:

specjalistka z zakresu rachunkowości i podatków ngo, współautorka książki „Fundacje
i Stowarzyszenia – funkcjonowanie i opodatkowanie”, praktyk z zakresu prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz spółek prawa handlowego, posiada licencję audytora wewnętrznego Ministra Finansów zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 3 czerwca.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów