Slider

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

data i miejsce: 4 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 28 marca 2019 r.

Adresaci: osoby decyzyjne zainteresowane wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatycy, redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszyscy pracownicy realizujący zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2).

prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2 533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem
i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych
i samorządowych.

Program:

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna,
  a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
 4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. ePUAP2 – platforma w praktyce

 1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
 2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
 3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
 4. ePUAP2- proces zakładania konta
 5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
 6. Odbieranie dokumentów
 7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
 8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
 9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
 10. Wysyłanie dokumentów
 11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
 12. Wysyłanie testowe
 13. Mass mailing
 14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
 15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
 16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
 17. Sporządzanie kopii roboczej
 18. Przeglądanie raportów
 19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów
 • Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)
 • Przeglądanie wzorów w CRD
 • Szczegóły wzoru
 1. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
 2. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

III. ESP- Operacje

1)   Operacje na składzie

 • Ustawienia i zarządzanie składem
 • Tworzenie nowego składu
 • Usuwanie i eksport składu
 • Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
 • Ustawianie powiadomień z poziomu składu
 • Ustalanie preferowanych składów

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”

1)   Wysyłanie zaproszeń do organizacji

 • Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
 • Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
 • Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta

2)   Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa
i Administratora)

V. Panel „Administrowanie”

1)   Zakładka „Usługi i ustawienia”

 • Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi

2)   Zakładka „Budowanie usług”

 • Podgląd opublikowanych Kart Spraw
 • Utworzenie Karty Sprawy

3)   Zakładka „Skrytki”

 • Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
 • Formatka „Awaryjne pobieranie”
 1. a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
 • Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”,  „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”,  „Schematy i reguły”

4)   Zakładka „Formularze”

 • Import oraz budowa formularza

5)   Zakładka „Wzory lokalne”

 • Import oraz dodanie nowego wzoru

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz,  e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów