Slider

Planowanie strategiczne i zarządzanie rozwojem lokalnym w perspektywie 2021-2027

26 września 2019 r, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania z zakresu planowania strategicznego i zarządzania rozwojem JST, zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami odpowiedzialnymi za budowę efektywnej strategii rozwoju gminy, powiatu, regionu, w tym opracowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, turystycznej, społecznej oraz pozyskanie partnerów do współpracy w kraju i za granicą.

ADRESACI:

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast, Starostowie, Prezydia Rad, dyrektorzy i kierownicy jednostek, wydziałów oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Kilka słów o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2030:
 • Jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji.
 • Jak wykorzystać atuty regionu, powiatu, gminy (w tym zasoby ludzkie i naturalne, gospodarcze, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne) do jego rozwoju.
 1. Kontrakt terytorialny – jeden kontrakt dedykowany właściwemu regionowi:
 • Mechanizmy wdrożeniowe KSRR 2030 – instrumenty i mechanizmy wdrożeniowe wynikające z polityki spójności UE (programy operacyjne, ZIT, RLKS, inne) – obok instrumentów
  i mechanizmów realizacji polityki spójności rosnąca rola krajowych instrumentów adresowanych do terytorium (np. programów rozwoju).
 • KSRR 2030 proponuje wykształcenie mechanizmów subregionalnych (RIT, kontrakty samorządowe, inne) na bazie doświadczeń i dobrych praktyk wzmocnienie i rozszerzenie mechanizmów wypracowanych oddolnie na poziomie regionalnym (np. RIT, kontrakty samorządowe, porozumienie terytorialne); testowanie nowych mechanizmów wsparcia poprzez pilotażowe projekty.
 1. Planowanie strategiczne rozwoju – warsztat
 2. Metody planowania strategicznego:
 • Analizy: SWOT i portfelowo-macierzowe,
 • Pozycja konkurencyjna,
 • Systematyczna analiza strategiczna,
 • Metoda scenariuszy,
 • Segmentacja strategiczna, jednostki działań strategicznych.
 1. Formułowanie oferty JST:
 • Techniki segmentacji rynków,Kryteria wyboru najbardziej atrakcyjnych grup klientów,
 • Techniki budowania „dream list”,
 • Najlepsze praktyki budowania rynku – odbiorców oferty gminy, powiatu, regionu.
 1. Etapy budowy strategii. Co zawiera strategia rozwoju JST?
 • Rola zarządu i top managementu jednostek zarządzanych przez JST.
 • Dobre praktyki doradztwa strategicznego.
 • Diagnoza strategiczna, czyli jakie możliwości posiada JST na rynku?
 • Zmieniające się otoczenie jako układ szans i zagrożeń. Jak analizować trendy i zjawiska oraz wyciągnąć z nich właściwe wnioski?
 • Strategiczne zasoby i kompetencje jako czynniki warunkujące powodzenie strategii rozwoju gminy, powiatu, regionu.
 • Jak ocenić pozycję konkurencji? Studium przypadku.
 • Bilans strategiczny na podstawie skwantyfikowanej analizy strategicznej – zalecane strategie.
 1. Strategia B+R+JST:
 • Budowa modelu biznesowego i programów działań podmiotów gospodarczych na ternie JST. Wybór unikalnego modelu biznesowego opartego na łańcuchu wartości. Kiedy budować strategie funkcjonalne? Analiza łańcucha wartości.
 • Jak opracować „Program Strategicznych Działań B+R+JST” gwarantujący osiągnięcie celów strategicznych? Przykłady z praktyki.
 1. Pytania i odpowiedzi.
 2. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie się z instrumentami KSRR 2030.
 • Poznanie metod efektywnego podejścia do rozwoju gminy, powiatu, regionu.
 • Nabycie umiejętności korzystania z gotowych rozwiązań zarządzania strategicznego – do zastosowania po szkoleniu.
 • Aktualizacja wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego.
 • Możliwość konsultacji z trenerem kwestii z zakresu planowania i zarządzania strategicznego.

PROWADZĄCY:

Ekspert ds. planowania strategicznego, rozwoju i ZZL z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie i współpracy z JST (w tym: opracowywanie modeli biznesowych, strategii rozwoju, strategii marki, analiz popytu i konkurencyjności, planów rozwoju, etc.) Koordynator regionalnych kampanii promocyjnych, wydarzeń biznesowych i samorządowych. Wykładowca, trener, konsultant. Praktyk w prezentowanej dziedzinie. 

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 20.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Anna Milewicz, adres email: anna.milewicz@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów