Slider

Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

18 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to jeden z elementów kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy. Zapraszamy Państwa na szkolenie, który dostarczy aktualnej wiedzy z tej dziedziny i odpowie na Państwa wątpliwości.

ADRESACI:

Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu przestrzennym.

PROGRAM:

 1. Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
 2. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu.
 3. Składanie wniosków (terminy).
 4. Obszar opracowania.
 5. Obowiązkowa zawartość studium/planu.
 6. Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających.
 7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury tworzenia studium/planu.
 8. Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/planu.
 9. Wykładanie do publicznego wglądu projektów studium/planu (terminy).
 10. Rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag.
 11. Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/planu:
 • tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako załączniki do uchwały,
 • część tekstowa planu, jako treść uchwały,
 • część graficzna planu oraz wymagane rozstrzygnięcia, jako załącznik do uchwały.
 1. Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
 • rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy),
 • zarządzenia zastępcze,
 • zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez radę gminy.
 1. Wiążąca rola studium.
 2. Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.
 3. Procedura zmiany studium lub planu.
 4. Zasady techniki prawodawczej.

KORZYŚCI:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy.
 • Zdobycie informacji m.in. na temat współdziałania organów opiniujących i uzgadniających.
 • Poszerzenie wiedzy na temat rozpatrywania przez radę gminy nieuwzględnionych uwag, tekstu uchwały rady gminy o uchwaleniu studium/planu.

PROWADZĄCY: 

Długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydający decyzje w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w postępowaniu administracyjnym, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni wykładowca.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  4 lipca 2019  r.  cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  11 lipca  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów