Slider

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne

9 września 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy pracowników. Najnowsze zagadnienia uwzględniające zmiany wprowadzone 01.01.2019r., omówienie przepisów i możliwość konsultacji z wykładowcą.

ADRESACI:

Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników zarówno „kodeksowych”jak i samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów
prawno-organizacyjnych.

PROGRAM:

 1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 2. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.
 • zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych
  i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru
 • postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r. – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS
 • dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą
  w godzinach nadliczbowych
 • kategorie pracowników, których nie ewidencjonuje się godzin pracy
 1. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2019 r. – ćwiczenia
 2. Dobowy i tygodniowy odpoczynek – ćwiczenia
 3. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – ćwiczenia
 4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – ćwiczenia
 5. Rozkład czasu pracy – zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy po, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 6. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin,
  z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych
 7. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy
 8. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów
 9. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia – najczęściej stwierdzane nieprawidłowości
  w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór
 10. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór)
 11. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto –  dopuszczalność, zasady rekompensowania – ćwiczenia
 12. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia – ćwiczenia
 13. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 14. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę
 15. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników – ćwiczenia
 16. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne
 17. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki

KORZYŚCI:

poznanie zagadnień związanych z czasem pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2019 r.
w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy,  poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy również na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

PROWADZĄCY:  

radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, pracownik administracji publicznej, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 26.08.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Szkolenie zlecone:

Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów