Slider

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w 2019 rok oraz wybrane nowości w gminnej oświacie

data i miejsce: 13 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: przedstawiciele gmin odpowiedzialni za przygotowanie planu sieci szkół publicznych na 2019 rok i osoby, które są zainteresowane projektowanymi zmianami  w oświacie.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uzyskanie wiedzy nt. utworzenia planu publicznych szkół podstawowych, przygotowania odpowiednich uchwał oraz poznanie nowych zasad rozliczania dotacji przekazywanej przez gminy placówkom wychowania przedszkolnego oraz poznanie projektu rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach i placówkach oświatowych.

prowadzący: specjalistka z zakresu spraw oświatowych z doświadczeniem pracy w samorządzie.

program:

 1. Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe
 2. Uchwała rady gminy stwierdzająca zakończenie działalności gimnazjum wygaszanego w 2019 roku
 3. Wybrane regulacje wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy: Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245):
 1. w ustawie Prawo oświatowe:
 • zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej
 • zapewnienia przez szkołę podstawową uczniom pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków
 • przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach
 • doprecyzowanie przepisów dotyczące przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym
 • doprecyzowanie zasad opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły przez zakładowe organizacje związkowe
 • przepisy dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego
 • przepisy dotyczące ustalania obwodów szkół podstawowych

b. w ustawie Karta Nauczyciela

 • określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze
 • rezygnacja z obowiązku redagowania regulaminu wskaźników oceny pracy nauczycieli
 • doprecyzowanie kwestii dotyczącej prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu

c. w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

 • dotyczące ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 • dotyczące wyboru szkoły lub placówki wychowania przedszkolnego, która będzie otrzymywać dotację, w przypadku, gdy ten sam uczeń uczęszcza do dwóch szkół lub placówek
 • doprecyzowanie definicji organu rejestrującego, który w myśl przepisów ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania dotacji
 • zmiana przepisu dotyczącego sposobu wyliczania wskaźnika zwiększającego
 1. Nowe regulacje w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie:
 • obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami
 • organizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego
 • ustalania czasu trwania przerw
 • informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 30.01.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 6 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów