Slider

Plan sieci publicznych szkół podstawowych w 2019 rok oraz inne nowości w gminnej oświacie

data i miejsce: 17 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: przedstawiciele gmin odpowiedzialni za przygotowanie planu sieci szkół publicznych na 2019 rok i osoby, które są zainteresowane projektowanymi zmianami  w oświacie.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uzyskanie wiedzy nt. utworzenia planu publicznych szkół podstawowych, przygotowania odpowiednich uchwał oraz poznanie nowych zasad rozliczania dotacji przekazywanej przez gminy placówkom wychowania przedszkolnego oraz poznanie projektu rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach i placówkach oświatowych.

prowadzący: specjalistka z zakresu spraw oświatowych z doświadczeniem pracy w samorządzie.

program:

 • Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe
 • Uchwała rady gminy stwierdzająca zakończenie działalności gimnazjum wygaszanego w 2019 roku
 • Nowe zasady rozliczania dotacji przekazywanej przez gminy placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych – wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
 • Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, mające zastosowanie do sprawozdań począwszy od 2018 roku
 • Nowe regulacje w projektowanym rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie:
  – obowiązku rejestrowania wyjść grupowych
  – organizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego
  – wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw
  – informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć
  – doprecyzowania dotychczasowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach
 • Odpowiedzi na pytania.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.12.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 10 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów