Slider

Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym – problemy praktyczne

data i miejsce: 4 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. regulacji prawnych w zakresie spraw podatkowych, prawnych aspektów działania pełnomocnika w sprawach dotyczących podatków, rodzajów pełnomocnictw, zasad naliczania, pobierania i egzekwowania opłaty skarbowej od pełnomocnictw, regulacji dotyczących doręczania decyzji. Prowadząca zwróci także uwagę na konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowości pełnomocnictw.

prowadzący: specjalistka ds. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, praktyk z doświadczeniem w pracy w samorządzie, doświadczony wykładowca.

program:

  1. Ogólne zagadnienia dotyczące pełnomocnictw i upoważnień w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i cywilnych
  2. Różnice w pełnomocnictwach w zależności od rodzaju postępowań
  3. Prokurent w postępowaniu podatkowym

  – jak należy udokumentować prokurę?

  – czy na udokumentowanie prokury należy żądać od prokurenta lub przedsiębiorcy stosownych dokumentów?

  – czy wydruk z KRS wystarczy na udokumentowanie prokury?

  – czy wydruk z KRS dokumentujący prokurę składany do akt postępowania podatkowego podlega opłacie skarbowej niezależnie od opłaty skarbowej np. od pełnomocnictwa szczególnego?

  1. Pełnomocnictwo a upoważnienie – różnice
  2. Szczegółowe regulacje prawne w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych
  3. Pełnomocnictwa i jego skuteczność w postępowaniu podatkowym

  – kto może być pełnomocnikiem?

  – w jaki sposób pełnomocnictwo może być udzielone?

  – czy można udzielić pełnomocnictwa ustnie do protokołu?

  – czy udzielając pełnomocnictwa do protokołu należy żądać wypełnienia druku pełnomocnictwa?

  1. Prawnopodatkowe aspekty działania pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
  2. Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym:

  – pełnomocnictwo ogólne

  – pełnomocnictwo szczególne

  – pełnomocnictwo do doręczeń

  – instytucja tymczasowego pełnomocnika szczególnego

  1. Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych

  – w jaki sposób gminny organ podatkowy może uzyskać dostęp do CRPO

  – jak w praktyce organu podatkowego korzystać z CRPO

  – jakie są konsekwencje niewpisania pełnomocnika ogólnego do rejestru

  1. Szczególny charakter pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych
  2. Omówienie urzędowych druków pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
  3. Nieprawidłowości pełnomocnictwa i konsekwencje prawne

  – co powinien zrobić organ podatkowy w przypadku złożenia pełnomocnictwa na piśmie ale nie na obowiązującym druku?

  – czy i w jaki  sposób organ podatkowy powinien wezwać pełnomocnika w przypadku niewypełnienia wszystkich pól w obowiązującym wzorze pełnomocnictwa?

  – czy pełnomocnictwo, w którym nie wypełniono wszystkich wymaganych pól można uznać za skuteczne?

  – czy można wydać zaświadczenie w sprawach podatkowych na podstawie notarialnego pełnomocnictwa udzielonego przed 2016 r.?

  1. Zasady naliczania, pobierania i egzekwowania opłaty skarbowej od pełnomocnictw

  – czy pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej jest ważne?

  – w jakiej wysokości należna jest opłata skarbowa przy wielości stosunków pełnomocnictwa?

  – które z pełnomocnictw w sprawach podatkowych nie podlegają opłacie skarbowej?

  1. Problem złożenia pełnomocnictwa przed wszczęciem postępowania podatkowego.
  2. Regulacje prawne w zakresie doręczania decyzji, postanowień i pism pełnomocnikom, w tym doręczeń drogą elektroniczną (pojęcie adresu elektronicznego).
  3. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa.
  4. Aktualne orzecznictwo w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
  5. Indywidualne pytania, konsultacje i dyskusja.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 21.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 28 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów