Slider

Palący problem, czyli nielegalne składowanie, magazynowanie odpadów (Termin potwierdzony)

22 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Masowe pożary odpadów uwidoczniły ogromny problem nielegalnego ich składowania lub magazynowania. Celem szkolenia jest analiza przepisów,
w szczególności ustawy o odpadach, dotyczących postępowania w sprawie usunięcia odpadów. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia proceduralne
i najczęściej popełniane przez organy błędy. Istotnym problemem są spory o właściwość między organami administracji publicznej. Przedstawione zostaną również obowiązki wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążących na nim obowiązków usunięcia odpadów oraz zasady prowadzenia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego i stosowania przez niego środków egzekucyjnych służących doprowadzeniu do wykonania obowiązku, czyli usunięcia odpadów. Wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym w konkretnej sprawie będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Szkolenie uwzględnia analizę planowanych zmian i nowych rozwiązań dotyczących usuwania odpadów.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw i urzędów gmin/miast zajmujący się sprawami dotyczącymi odpadów oraz prowadzący postępowania egzekucyjne dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.

PROGRAM:

 1. Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „odpady z wypadków”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „sprawca wypadku”, „władający powierzchnią ziemi”, „składowisko odpadów”, „magazynowanie odpadów”.
 2. Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów. Spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem? Konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości.
 3. Strony postępowania w sprawach usunięcia odpadów. Sposób postępowania z anonimami. Sposób postępowania z wnioskami osób, które nie są stronami postępowania. Ustalanie kręgu stron postępowania m.in. czy sąsiad jest stroną?, moc zapisów KW, ewidencji gruntów i budynków, umowy cywilnoprawne. Szczególna pozycja prokuratora i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 4. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ustawy o odpadach – obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Wszczęcie postępowania (m.in. forma, wymogi formalne, wymagane pouczenia). Ustalenie okoliczności faktycznych sprawy – zasada prawdy obiektywnej (m.in. na kim ciąży obowiązek ustalenia posiadacza odpadów?, obalanie domniemań, uzyskiwanie informacji i wyjaśnień, przesłuchanie świadków albo stron, sposób prowadzenia oględzin, wejście na nieruchomość, powołanie biegłego, ocena opinii biegłego, dowody
  z dokumentów, zdjęć, itp.; protokoły i adnotacje). Realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (m.in. udział stron w czynnościach dowodowych; dostęp do akt sprawy, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań).
 5. Elementy rozstrzygnięcia. Określenie terminu usunięcia odpadów (sposób określenia tego terminu). Określenie rodzaju odpadów (m.in. czy wymagane jest określenie masy odpadów?). Określenie sposobu usunięcia odpadów w zależności od ich rodzaju. Ewentualne dopuszczalne przepisami prawa elementy dodatkowe. Technika pisania decyzji, w szczególności rozstrzygnięcia i uzasadnienia.
 6. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z wypadków, czyli powstałych podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej(art. 101 ustawy o odpadach – obowiązki starosty). Wszczęcie postępowania (m.in. forma, wymogi formalne, wymagane pouczenia). Ustalenie okoliczności faktycznych sprawy – zasada prawdy obiektywnej(m.in. na kim ciąży obowiązek ustalenia sprawcy wypadku?, uzyskiwanie informacji i wyjaśnień, przesłuchanie świadków albo stron, sposób prowadzenia oględzin, wejście na nieruchomość, powołanie biegłego, ocena opinii biegłego, dowody z dokumentów, zdjęć, itp.; protokoły i adnotacje). Realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (m.in. udział stron w czynnościach dowodowych; dostęp do akt sprawy, wypowiedzenie się,
  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań).
 7. Elementy rozstrzygnięcia. Czy dopuszczalne jest określenie terminu usunięcia odpadów? Rygor natychmiastowej wykonalności. Określenie rodzaju odpadów (m.in. czy wymagane jest określenie masy odpadów?). Określenie sposobu usunięcia odpadów. Technika pisania decyzji, w szczególności rozstrzygnięcia
  i uzasadnienia.
 8. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw usuwania odpadów.
 9. Czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych – obowiązki wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa). Upomnienie (m.in. wzór upomnienia, termin wystawienia upomnienia). Wystawienie tytułu wykonawczego (m.in. termin wystawienia tytułu; wzór tytułu; praktyczne omówienie na podstawie tytułu wykonawczego sposobu wypełniania poszczególnych rubryk). Skarga na bezczynność wierzyciela, czyli możliwe konsekwencje braku działań ze strony organów administracji publicznej.
 10. Egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – podstawowe zagadnienia praktyczne. Wszczęcie egzekucji administracyjnej. Możliwe do zastosowania środki egzekucyjne (grzywna w celu przymuszenia, czy wykonanie zastępcze? Zasady nakładania grzywny w celu przymuszenia). Finansowanie wykonania zastępczego. Zabezpieczenie poniesionych kosztów.

 

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane ze sporami o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem?
  Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości?
 • Zdobycie informacji dotyczących egzekucji administracyjnej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
  lub magazynowania.

 

PROWADZĄCY: 

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  8 maja 2019 r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 15 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów