+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Ostatnia sesja rady w kadencji 2014-2018 – zadania organu stanowiącego i wykonawczego

data i miejsce: 3 października 2018 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: radni, przewodniczący rad, członkowie komisji rad, w tym szczególnie komisji rewizyjnych, pracownicy – specjaliści zajmujący się zadaniami związanymi z obsługą biur rad, sołtysi, nowozatrudnieni pracownicy w ramach służby przygotowawczej, pracownicy pionów kontroli oraz audytu.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw przygotowanie uczestników do zorganizowania i ustalenia zakresu spraw, jakie powinny być przedmiotem obrad ostatniej sesji rady. Prowadzący przekaże, w jaki sposób
i w jakim zakresie należy  skompletować i zamknąć dokumentację biura rady oraz dokumentację poszczególnych komisji, protokołów, interpelacji i wniosków, skarg i wniosków, a także w jaki sposób należy rozliczyć radnych
z powierzonych im składników wyposażenia użyczonego na czas wykonywania mandatu.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych
i bankowości).

program: 

 • Wprowadzenie – podstawy funkcjonowania biura rady (usytuowanie w strukturze organizacyjnej, regulaminie, status pracownika biura rady, zakres czynności i odpowiedzialności)
 • Zmiany w ordynacji wyborczej oraz ustawach samorządowych w 2018 r. związanych z wyborami do rad
 • Obowiązki pracownika biura rady wynikające z zakończenia kadencji rady w zakresie kompletnego udokumentowania pracy rady, poszczególnych komisji, postępowań skargowych, interpelacji i wniosków
 • Zabezpieczenie dokumentacji (papierowej i elektronicznej)
 • Dokonanie rozliczenia radnych ze składników majątkowych gminy przekazanych na czas wykonywania mandatu
 • Oświadczenia majątkowe radnych
 • Organizacja techniczna ostatniej sesji (komisje, sesje – przygotowanie, zwołanie terminy, porządek obrad, głosowanie, udział mieszkańców i mediów, transmisja, udostępnienie)
 • Sprawozdanie rady, pracy radnych, poszczególnych komisji – w kadencji 2014-2018
 • Informacja o działaniach organu wykonawczego – w kadencji 2014-2018
 • Dyskusja oraz podjęcie uchwały
 • Elementy formalne sesji

– zawiadomienie (sesja zwyczajna, sesja nadzwyczajna)

– przygotowanie sesji, porządek obrad

– protokół sesji

– procedura prowadzenia sesji

– głosowanie jawne, tajne – zadania komisji skrutacyjnej

 • Przykładowy porządek sesji

– otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

– wybór sekretarza obrad

– zatwierdzenie porządku obrad

– przyjęcie protokołów z  poprzedniej sesji

– odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji  oraz w okresie między sesjami

– interpelacje i zapytania Radnych

– informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami

– sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady

– podjęcie uchwał w sprawach bieżących

– odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

– wolne wnioski i informacje

– podsumowanie Kadencji Rady Gminy oraz Wójta Gminy

 • Orzecznictwo – wybrane rozstrzygnięcia
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 19.09.2018 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.).. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do 26 września 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl