Slider

Opłata retencyjna po nowelizacji

data i miejsce: 25 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– przedstawienie szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

– omówienie nowych pojęć ustawowych.

– przedstawienie problematyki sporów o właściwości oraz sporów kompetencyjnych.

– omówienie obowiązków i uprawnień dowodowych stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

prowadzący:  etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

program:

 • Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
 • Nowe pojęcia ustawowe.
 • Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
 • Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód:
  – powszechne korzystanie z wód
  – zwykłe korzystanie z wód
  – szczególne korzystanie z wód
  wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętejjako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.
 • Usługi wodne.
  – Wiadomości ogólne.
  – Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
  – Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.
  – Ogólne omówienie zasad zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz nowelami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r. – jako wprowadzenie do problematyki ustalania opłaty retencyjnej.
  – Na czym polega usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
  Pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki kanalizacją deszczową i ogólnospławną
 • Ustalanie opłaty retencyjnej.
 • Przesłanki ustalenia opłaty.
 • Pojęcia:
  – Systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej
  – Nieruchomości
  – definicja wieczystoksięgowa, czy funkcjonalna?
  – robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem
  – powierzchni biologicznie czynnej
 • Podmioty ponoszące opłatę
 • Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty.
 • Opłata retencyjna za:
 • Wysokość opłaty:
  – Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna.
  – Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
 • Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
  – Materiał dowodowy konieczny dla ustalenia opłaty w świetle przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
  Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty ( art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu?
  Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.)
 • Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Informacja o wysokości opłaty.
  – Forma i konieczne elementy treści informacji.
  – Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
 • Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
  – Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
  – Procedura rozpatrzenia reklamacji.
  – Forma i skutki uznania reklamacji.
  – Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
 • Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
  – Treść decyzji o wysokości opłaty.
  – Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
  – Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
  – Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
 • Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
 • G.Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.
 • Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
 • Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 18 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów