Slider

Opłata retencyjna po nowelizacji. Jak ustalać opłatę po orzeczeniach sądów administracyjnych? (Termin potwierdzony)

21 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi prawidłowego ustalania opłat za retencję oraz pojawieniem się pierwszych orzeczeń sądów administracyjnych w tej kwestii – zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu. Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, z możliwością zadawania pytań przez uczestników i rozwiązywania kazusów z praktyki. Do dyspozycji uczestników będą wzory pism (informacji, decyzji) wydawanych w toku ustalania opłaty.

ADRESACI:

Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracownicy urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właściciele użytków wodnych, zarządy zlewni Wód Polskich.

PROGRAM:

 1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
 3. Nowe pojęcia ustawowe.  Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
 4. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód. Powszechne korzystanie
  z wód. Zwykłe korzystanie z wód. Szczególne korzystanie z wód.
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
  z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
  jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.
 1. Usługi wodne. Wiadomości ogólne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych. Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty. Ogólne omówienie zasad zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz nowelami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r. – jako wprowadzenie do problematyki ustalania opłaty retencyjnej. Na czym polega usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki kanalizacją deszczową i ogólnospławną.
 2. Ustalanie opłaty retencyjnej. Przesłanki ustalenia opłaty. Pojęcia: systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej, nieruchomości, definicja wieczystoksięgowa, czy funkcjonalna? Pojecie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem powierzchni biologicznie czynnej.
 3. Podmioty ponoszące opłatę.
 4. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty. Opłata retencyjna za drogi.
 5. Wysokość opłaty. Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna. Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
 6. Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Materiał dowodowy konieczny dla ustalenia opłaty w świetle przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty ( art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu?
 8. Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 Kpa.).
 9. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Informacja o wysokości opłaty. Forma i konieczne elementy treści informacji. Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów Kpa. Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania. Procedura rozpatrzenia reklamacji. Forma i skutki uznania reklamacji. Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność. Decyzja
  o wysokości opłaty. Kiedy wydawana? Treść decyzji o wysokości opłaty. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty. Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania. Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia. Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
 10. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.
 11. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
 12. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy
  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KORZYŚCI:

– Przedstawienie problematyki sporów o właściwości oraz sporów kompetencyjnych.

– Omówienie obowiązków i uprawnień dowodowych stron w świetle nowych przepisów Kpa.

PROWADZĄCY: 

Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener
i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  6 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

13 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów