Slider

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

1 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Przy realizacji inwestycji z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu udostępnienia czasowego nieruchomości sprawia duże trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom
i wykonawcom inwestycji. Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematem od strony praktycznej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz zapoznanie z wzorami wniosków i decyzji.

ADRESACI:

pracownicy organów administracji publicznej oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.

PROGRAM:

 • Wstęp – zakres, zasady, zastosowanie.
 • Prawo własności i zasady jego ograniczenia.
 • Ograniczenie prawa własności – regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami – treść, zakres i charakter zezwolenia.
 • Przesłanki wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Właściwość organów, strony postępowania, terminy.
 • Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – zasady postępowania.
 • Korzystanie z cudzej nieruchomości.
 • Wzory dokumentów (wnioski, decyzje) – przykłady z przeglądem najnowszego orzecznictwa.

KORZYŚCI:

 • Omówienie przesłanek wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
  z nieruchomości.
 • Poznanie zasad postępowania w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Poznanie najnowszego orzecznictwa.

PROWADZĄCY: 

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  17 czerwca 2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 24 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres email: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów