Slider

Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019 roku. Zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty

11 lipca 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zasady wypełniania deklaracji i urzędowych formularzy na podatek
od nieruchomości, rolny i leśny, które obowiązują od 1 lipca 2019 roku.

ADRESACI:

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

PROGRAM:

I. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:

– przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1)
oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”

– zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

– czy wszystkie podmioty (podatnicy) na terenie danej gminy (miasta) są zobowiązane od 1 lipca 2019 r. do złożenia wypełnionych nowych formularzy deklaracji
i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji

– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji

– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji

– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację)

– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji

– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).

II. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

– informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

– deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik
nr 6 do rozporządzenia;

– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik
nr 7 do rozporządzenia.

III. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

– informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik
nr 2 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

– deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6
do rozporządzenia,

– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7
do rozporządzenia.

IV. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

– informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

– załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

– deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5  do rozporządzenia,

– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6
do rozporządzenia,

– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7
do rozporządzenia.

V. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.

VI. Pytania, dyskusja, itp.

KORZYŚCI:

Poznanie obowiązujących przepisów i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego przygotowywania obowiązujących formularzy.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:

– ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym,

– rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników
do nich,

– nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,

– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

CENA:

490 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27 czerwca 2019 r., cena promocyjna 450 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 8 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl 

Font Resize
Kontrast Tytułów