Slider

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                                                       Kraków, 17.12.2018
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

Zapytanie ofertowe nr e-MISJA/2/2018

Dotyczy zamówienia na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Kwota zamówienia jest niższa niż 14 000 EURO, a więc nie jest realizowana w trybie zasady konkurencyjności, ani nie stosują się do niej zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I.Rodzaj zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30213000-5 – Komputery osobiste

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38.65.21.00 – Projektory

II.Zamawiający:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95, REGON: 002006030

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. W związku z realizacją projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” realizowanego na podstawie umowy zawartej
  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zgodnie z Zasadami finansowania projektów finansowych ze środków funduszy europejskich oraz w celu zachowania zasady efektywnego zarządzania finansami zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację poniższego zamówienia: zakup sprzętu komputerowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • wymagania minimalne zawarte są w Załączniku nr 1

III. Termin wykonania zamówienia:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie
  w sprawie oferty.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 2 i do niniejszego Zapytania Ofertowego,
 • Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego
 • Opatrzona pieczątką firmową,
 • Posiadająca datę sporządzenia,
 • Podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • można złożyć ofertę częściową, tzn. zawierającą tylko wybrane pozycje z zapytania ofertowego.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).

VI. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ewelina.danko@mistia.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków do dnia 31.12.2018 r. do godziny 16.00. Do oferty cenowej (Załącznik 2) należy koniecznie załączyć oświadczenie (Załącznik 3).
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 10.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

VIII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena ofertowa – 100% (przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego),

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie lub poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną

X. Dodatkowe informacje:

ewelina.danko@mistia.org.pl

XI. Załączniki:

opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 )

formularz oferty ( Załącznik nr 2)

oświadczenie (Załącznik nr 3)

Font Resize
Kontrast Tytułów