Slider

Odszkodowania za najem socjalny oraz tymczasowe pomieszczenia – po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

28 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przedstawienie nowych obowiązków gmin w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi przeznaczonymi na realizację wyroków sądowych nakazujących opuszczenie i opróżnienie lokali mieszkalnych, a także naliczania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną  również zasady zapłaty przez gminy odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, a także dochodzenia od osób objętych wyrokiem eksmisyjnym, zapłaconego odszkodowania. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa podatkowego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin zarządzający komunalnymi budynkami mieszkalnymi, zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy.

PROGRAM:

UWARUNKOWANIA PRAWNE

 1. Nowe obowiązki gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
 2. Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. Zasady najmu socjalnego i jego wygaśnięcie.
 4. Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń. 

BEZUMOWNE ZAJMOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO  

 1. Najem a bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.
 2. Obowiązki wynajmującego i bezumownych użytkowników lokali mieszkalnych
 3. Ustalanie i ponoszenie opłat za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.

ZAPEWNIENIE NAJMU SOCJALNEGO I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH

 1. Realizacja uprawień do lokali socjalnych orzeczonych przed nowelizacją ustawy.
 2. Uprawnienia do najmu socjalnego i ich brak, dla osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego.
 3. Tryb zapewnienia najmu socjalnego przez gminy.
 4. Procedura zapewnienia tymczasowych pomieszczeń.
 5. Kontrola społeczna wniosków o zawarcie umowy najmu socjalnego i o przydział pomieszczenia tymczasowego.
 6. Termin rozpoczęcia terminu roszczenia odszkodowawczego od gminy, z tytułu niezapewnienia najmu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.
 7. Zapłata odszkodowań przez gminy, po nowelizacji ustawy.

REGRES ZAPŁACONEGO ODSZKODOWANIA ZA NIE DOSTARCZENIE LOKALU SOCJALNEGO I POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO

 1. Zasady regresu,
 2. Tryb dochodzenia przez gminę, zapłaconego odszkodowania,
 3. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania regresowego

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie odpowiedzi m.in., na następujące pytania:
 • Jaka jest różnica między lokalem socjalnym a najem socjalnym?
 • Od kiedy naliczać bezumownemu użytkownikowi, odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny?
 • Czy pomieszczenie tymczasowe wyodrębnia z zasobu mieszkaniowego zasobu gminy?
 • Od jakiego terminu istnieje obowiązek gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego?
 • Czym różni się procedura zapewnienia pomieszczeń tymczasowych od procedury zapewnienia najmu socjalnego?
 • Na jakich zasadach można dochodzić regresu zapłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego?

PROWADZĄCY: 

Doświadczony trener, od 1991 roku pracownik administracji samorządowej odpowiedzialny m.in. za zarządzanie mieniem komunalnym. Zarządzał placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Zajmował się gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym, ustalaniem opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych, w tym przygotowywaniem różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 14 sierpnia 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 21 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów