Slider

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania środków unijnych

11 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jest bardzo szeroki, a każde naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które odpowie na Państwa wątpliwości i dostarczy wiedzę m.in. z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami unijnymi.

ADRESACI:

członkowie komisji rewizyjnej organu stanowiącego jst, kadra kierownicza organu wykonawczego jst, kierownicy jednostek podległych (oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu, współpracy z ngo, urzędów pracy), pracownicy rozliczający dotacje, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, pracownicy nadzoru, zamówień publicznych, kadra kierownicza podmiotów z poza sektora korzystających z dotacji lub mienia jst.

PROGRAM:

Środki unijne lub zagraniczne w rozumieniu przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Definicja i zakres środków unijnych lub zagranicznych
 2. Realizacja programu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych a odpowiedzialność dyscyplinarna
 3. Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych a odpowiedzialność dyscyplinarna

Szczególne regulacje podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami unijnymi

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki
 2. Odpowiedzialność pracowników jednostki – różnice w ustaleniu zakresu odpowiedzialności pomiędzy gospodarowaniem krajowymi środkami publicznymi a środkami unijnymi lub zagranicznymi
 3. Zobowiązanie lub upoważnienie a zakres odpowiedzialności

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Postępowanie prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 2. Postępowanie przed komisją orzekającą pierwszej instancji
 3. Postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą
 4. Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Czyny w zakresie przekazania, wykorzystania i rozliczenia środków unijnych lub zagranicznych
 2. Czyny w zakresie zamówień publicznych
 3. Odpowiedzialność szefa a odpowiedzialność pracownika

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Wina jako przesłanka przedmiotowa naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 2. Skutki nowelizacji ustaw w postępowaniu dyscyplinarnym
 3. Szkodliwość czynu dla finansów publicznych a stopień naruszenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 1. Rodzaje i wymiar kar dyscyplinarnych
 2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność karna
 3. Możliwość złagodzenia skutków naruszenia

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat skutków naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami unijnymi
 • Uzyskanie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PROWADZĄCY:

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

CENA:

650 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  4 lipca  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów