Slider

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyka i orzecznictwo

26 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jest bardzo szeroki, a każde naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które odpowie na Państwa wątpliwości i dostarczy wiedzę, która pomoże uniknąć sytuacji pociągającej za sobą kary dyscyplinarne czy odpowiedzialność karną. Szkolenie dostarczy wiedzy z zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w aspekcie praktycznym.

ADRESACI:

członkowie komisji rewizyjnej organu stanowiącego jst, kadra kierownicza organu wykonawczego jst, kierownicy jednostek podległych (oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu, współpracy z ngo, urzędów pracy), pracownicy rozliczający dotacje, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, pracownicy nadzoru, zamówień publicznych, kadra kierownicza podmiotów z poza sektora korzystających z dotacji lub mienia jst.

PROGRAM:

 1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki
 • Odpowiedzialność pracowników jednostki
 • Znaczenie powierzania obowiązków pracownikom
 • Forma i zakres powierzenia obowiązków
 1. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Postępowanie prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 • Postępowanie przed komisją orzekającą pierwszej instancji
 • Postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 1. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Czyny w zakresie gospodarki finansowej
 • Czyny w zakresie zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
 • Odpowiedzialność szefa a odpowiedzialność pracownika
 1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wina jako przesłanka przedmiotowa naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Skutki nowelizacji ustaw w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Szkodliwość czynu dla finansów publicznych a stopień naruszenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Rodzaje i wymiar kar dyscyplinarnych
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność karna
 • Możliwość złagodzenia skutków naruszenia

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat skutków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Przedstawienie statusu i roli stron w postępowaniu, praw i obowiązków, etapów postępowania i instytucji im podporządkowanych.

PROWADZĄCY: 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

CENA:

 650 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  19 czerwca  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów