Slider

Odpowiedzialność, weryfikacja i nadzór samorządu nad poprawnością danych w Zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok

5 września 2019, godz. 9.00-14.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym obowiązku wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Dane wprowadzone do SIO na 30 września 2019 r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Osoby, które będą wprowadzać dane do SIO są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone były poprawne pod kątem naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Obowiązkiem samorządu będzie zatem  weryfikacja  prawidłowości  wprowadzonych danych, która  zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, Nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji.  W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie ma możliwości  wystąpienia o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

ADRESACI:

Przedstawiciele organów prowadzących – gmin i powiatów, pracownicy ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO, weryfikują  lub dokonują kontroli danych w Systemie Informacji oświatowej.

PROGRAM:

 1. Część teoretyczna
 • Uwarunkowania formalno-prawne
 • Część oświatowa subwencji ogólnej – naliczana i dzielona
 • Algorytm i wagi naliczania subwencji oświatowej
 • Podmioty upoważnione do pozyskania danych z bazy danych SIO2
 • Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO
 1. Procedury upoważnień dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)
 2. Część praktyczna – funkcjonalności systemu
 3. Co wprowadzają szkoły a co samorządy w systemie?
 • Aplikacja online dla przedszkola – funkcjonalności w czasie rzeczywistym
 • Aplikacja online dla szkoły ( różnych typów) – funkcjonalności w czasie rzeczywistym
 • Aplikacja online dla pozostałych jednostek oświatowych
 • Aplikacja online dla jednostki samorządu ( Gmin, powiat, cuw, urząd )
 • Dane ustrojowe ( organizacyjne ) warunkujące naliczenie subwencji oświatowej
 • Dane o uczniach  warunkujące naliczenie subwencji oświatowej
 • Dane o nauczycielach   warunkujące naliczenie subwencji oświatowej

      5. Wprowadzania danych dot. ucznia  po stronie szkoły/ przedszkola – na co zwrócić uwagę

 • Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia.
 • Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości.
 • Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu.
 • Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero)
 • Nauka ucznia, Obowiązek.
 • Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
 • Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
 • Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
 • Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
 • Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju . Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.
 • Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.

      6. Wprowadzania danych dot. nauczyciela  po stronie szkoły/ przedszkola a wskaźnik korygujący Di w algorytmie   części oświatowej subwencji ogólne

 1. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019 r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 2. Nadzór samorządu w zakresie zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowejSIO2) ze stanem faktycznym
 3. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:

– współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL

– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze
PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego

 -procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym,  orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym  wspomaganiu

– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.

 1. Kontrole prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 • Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
 • Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego

KORZYŚCI:

nabycie wiedzy  w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który od 1 marca 2019 roku stał  się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół
w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Prowadzący szkolenie, oprócz treści  merytorycznych przekaże informacje techniczne funkcjonowania aplikacji i  wprowadzania danych do SIO. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne aspekty obsługi poszczególnych funkcjonalności systemu.  Uczestnicy szkolenia mogą (ale nie muszą posiadać własny laptop lub netbook (choć nie jest to warunek konieczny) oraz  dostęp do swoich danych w nowym SIO i na bieżąco mogą  realizować działania w aplikacji. Każdy uczestnik otrzyma  materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej.                                                                

PROWADZĄCY: 

prawnik, doświadczony trener oraz  ekspert w zakresie finansów oświatowych, prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 21 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 28 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów