+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

01-10-2018 Kraków Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości w opłatach podatków lokalnych nieżyjącego podatnika (wzory dokumentów)

data i miejsce: 1 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. zakresu odpowiedzialności spadkobierców podatnika od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – omówienie procedur postępowania.

prowadzący: niezależny ekspert z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych.

program:

 • Zakres odpowiedzialności spadkobierców podatnika podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności spadkobierców (przyjęcie proste, przyjęcie
  z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku)
 • Gmina jako spadkobierca
 • Gmina jako wnioskodawca o stwierdzenie nabycia spadku
 • Porządek dziedziczenia
 • Solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe a odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów
 • Postępowanie w przypadku śmierci podatnika w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji albo wydania ostatecznej decyzji wobec spadkodawcy
 • Charakter decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców
 • Postępowanie w przypadku śmierci podatnika po wszczętym postępowaniu podatkowym
 • Zasady zawieszenia postępowania podatkowego i podejmowania zawieszonego postępowania podatkowego
  w przypadku śmierci podatnika
 • Zawiadomienie spadkobierców o sytuacji nieżyjącego podatnika
 • Zasady zwrotu nadpłaty spadkobiercom
 • Zawieszenie biegu terminów wobec spadkobierców.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 17.09.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 23 września 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl