Slider

Odpowiedzialność majątkowa i karna członków zarządu spółek za długi spółki i brak należytej staranności przy prowadzeniu jej spraw – rodzaje i podstawy odpowiedzialności (odpowiedzialność cywilna, odszkodowawcza, karna, karno-skarbowa, omówienie aktualnego orzecznictwa). Jak skutecznie ograniczać odpowiedzialność?

30 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

WSTĘP:

Szanowni Państwo,

Zakres odpowiedzialności członków zarządu spółki jest coraz szerszy. O zasadach tej odpowiedzialności stanowi też coraz większa ilość przepisów, rozsianych po wielu nieustannie nowelizowanych aktach prawnych. Posiadanie wiedzy o tym, jak minimalizować ryzyko prawne jest kluczowym czynnikiem wpływającym na komfort i bezpieczeństwo prawne członka zarządu. Zapraszamy na kompleksowe szkolenie w tym zakresie.

ADRESACI:

członkowie organów spółek (w tym spółek komunalnych), prokurenci, pełnomocnicy zarządu, kadra kierownicza, szefowie i pracownicy biura zarządu, asystenci prawno – organizacyjni, pracownicy spółek komunalnych zajmujący się omawianym zakresem, osoby nadzorujące spółki z ramienia urzędów gmin i miast, pracownicy działów audytu, rady nadzorcze spółek z udziałem gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii odpowiedzialności członka zarządu.

PROGRAM:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

 1. Jak wygląda odpowiedzialność cywilna członka zarządu na gruncie KSH i kodeksu cywilnego?
 1. szeroka odpowiedzialność – szkoda wyrządzona spółce, osobom trzecim (w tym wspólnikom, akcjonariuszom, wierzycielom, pracownikom, innym członkom zarządu etc., na zasadach KSH i na zasadach ogólnych)
 2. przesłanki odpowiedzialności: miernik staranności, wina, związek przyczynowy, szkoda, skutki odmowy udzielenia absolutoriom
 3. przepisy art. 292-295 KSH  (w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz art.: 480-486 KSH (w odniesieniu do spółki akcyjnej)
 4. powództwo wspólnika bądź akcjonariusza z art. 295 KSH oraz art. 486 KSH
 5. odpowiedzialność na zasadach ogólnych i stosowanie kodeksu cywilnego – art. 300 KSH oraz art. 490 KSH
 6. odpowiedzialność organizacyjna członków zarządu spółek holdingowych – polecenia i wytyczne od innych spółek z grupy
 7. odpowiedzialność w związku z łączeniem spółek (art. 512 i 526 KSH)
 8. odpowiedzialność w związku z podziałem spółek (art. 548 KSH)
 9. odpowiedzialność w związku z przekształceniem spółek (art. 568 KSH)
 10. odpowiedzialność za zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 1. Jak kształtuje się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki?
 1. odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce
 2. nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłość spółki – art. 21 Prawa upadłościowego
 3. odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne (art. 116 Ordynacji podatkowej)
 4. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności (art. 373 Prawa upadłościowego)
 1. Za co członek zarządu może ponosić odpowiedzialność karną?

a)      Odpowiedzialność na gruncie KSH (art. 586 i następne KSH)

 • niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania przesłanek
 • ogłaszanie danych nieprawdziwych albo przedstawianie takich danych organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji
 • dopuszczenie do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów/do brania ich w zastaw
 • dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce
 • brak informacji w pismach i zamówieniach handlowych, niezwoływanie zgromadzeń, nieprowadzenie księgi udziałów, odmowa wyjaśnień

b)     Odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego

 • 296a kodeksu karnego
 • 300-302 kodeksu karnego
 • inne źródła odpowiedzialności karnej
 • przepisy karne Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego (art. 522 i 523 PU oraz art. 399 i 400 PR)
 • przepisy karne Ustawy o rachunkowości (art. 77 i 79 UoR)

c)      Odpowiedzialność karnoskarbowa i planowane zmiany w kodeksie karnym skarbowym

 1. Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy, zarząd jako pracodawca – jakie są najczęstsze podstawy odpowiedzialności?
 1. Rynek pracownika i większa świadomość prawna pracowników dotycząca swoich praw
 2. Konsekwencje oskarżeń o mobbing i dyskryminację (reputacja, konsekwencje finansowe).
 3. Jak skutecznie uchronić się przed ryzykiem oskarżenia o mobbing, dyskryminację lub molestowanie seksualne?
 1. Czym jest compliance i jakie są wybrane obszary odpowiedzialności członka zarządu z tym związane?
 1. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a compliance
 2. wytyczne CBA w zakresie przeciwdziałania korupcji i ochrony sygnalistów, rządowy plan walki z korupcją 2018 – 2020
 3. projekt ustawy o jawności życia publicznego (kodeks antykorupcyjny, klauzule umowne z kontrahentami, sygnalizowanie nieprawidłowości, zasady przyjmowania i wręczania prezentów, norma iso 37001:2016)
 4. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. dnia o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (szeroki zakres instytucji obowiązanych, procedury AML, od października 2019 rejestr beneficjentów rzeczywistych)
 5. RODO i ochrona danych osobowych
 6. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych
 7. ochrona środowiska
 8. prawo podatkowe
 1. Jak zapobiegać odpowiedzialności członków zarządu?
 1. system compliance – ciągłe badanie zgodności i eliminacja potencjalnych ryzyk
 2. należyta staranność
 3. cykliczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne
 4. szkolenia zespołu
 5. przygotowanie mapy obszaru ryzyk
 6. polityki i procedury funkcjonujące w spółce:
 • kodeksy i polityka antykorupcyjna (klauzule umowne, rejestr korzyści)
 • polityka przeciwko mobbingowi i dyskryminacji
 • polityka darowizn i działalności sponsoringowej
 • weryfikacja pracowników i kontrahentów
 • opracowanie zasad postępowania w przypadkach konfliktu interesów
 • system zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalistów
 • wewnętrzna polityka ochrony informacji
 • ład korporacyjny i podział kompetencji

       7. Jak wyglądają nowe obowiązki generujące ryzyka dla członków zarządu (wybór zagadnień)?

a)      Orzecznictwo Sądu Najwyższego – nowe tendencje i kierunki wykładni przepisów

b)      Planowana nowelizacja kodeksu karnego skarbowego

c)      Planowane zmiany – co nas czeka?

KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad odpowiedzialności członków organów za zobowiązania podmiotów, którymi kierują. Poznanie zasad odpowiedzialności za naruszenia prawa przewidziane przez ponad kilkadziesiąt przepisów rozsianych po wielu aktach prawnych, nauka praktycznych umiejętności w zakresie analizy sytuacji związanych z odpowiedzialnością członków zarządu sp. z o.o. na podstawie art. 299 KSH, nabycie wiedzy o metodach ograniczania odpowiedzialności członków organów.

PROWADZĄCY:  

radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych i członków ich organów, doktorantka nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa nieruchomości zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  16  września 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) 

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 25 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:  magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów