Slider

Odmowa udzielenia informacji publicznej w praktyce. Decyzje podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

1 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie dotyczące kwestii związanych z odmową udzielenia informacji publicznej, przesłanek do wydania takiej decyzji, obowiązkowych elementów takiej decyzji.

ADRESACI:

Szefowie oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

PROGRAM:

 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej.
 2. Decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej.
 3. Przesłanki wydania decyzji.
 4. Obowiązkowe elementy decyzji o odmowie.
 5. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej.
 7. Rozpatrzenie odwołania od decyzji odmownej.
 8. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej.
 9. Skargi w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej.
 10. Kontrola decyzji przez sądy administracyjne.
 11. Casusy z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wydawania decyzji odmownych w sprawie udzielenia informacji publicznej.
 • Uzyskanie informacji rozpatrzenia odwołania od decyzji odmownej.
 • Omówienie casusów z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO. 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  18  lipca 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 25 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów