Slider

Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne i praktyka

17 stycznia  2020 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu omówienie  zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie, oraz zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym i poglądami doktryny.

ADRESACI:

pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej.

CEL:

Prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie, występujących w tym zakresie błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny.

Spotkanie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

PROGRAM:

 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 2. Zagadnienia podstawowe.
 3. Katalog form ochrony zabytków.
 4. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 5. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 6. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym,
 8. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych,
 9. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
 10. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 11. Gminna ewidencja zabytków.
 12. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 13. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 14. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 15. Gminny program opieki nad zabytkami.
 16. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 17. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.

KORZYŚCI:

 • podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie ochrony zabytków,
 • dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowo-administracyjnym,
 • indywidualne omówienie potrzeb uczestników.

PROWADZĄCY:  

prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 7 stycznia 2020 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl 

Font Resize
Kontrast Tytułów