Slider

Ochrona praw lokatorów wg obowiązujących przepisów – ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

9 grudnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawione zostaną aktualne przepisy dotyczące ochrony praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy oraz KC po zmianach.

ADRESACI:

pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką lokalową, radni, pracownicy zajmujący się zarządzaniem zasobem gminy (m.in. TBS-y)

PROGRAM:

1.Omówienie zmienionych i wprowadzonych nowych  pojęć ustawowych

2.Nowe zadania gmin

3.Powstaniestosunku najmu:

–  najem umowny

–  najem ustawowy

Podstawowe zasady przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony oraz na lokal socjalny

Dodatkowe wymogi stawiane nowelizacją dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład  mieszkaniowego zasobu gminy

Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu mieszkalnego, wypowiedzeniu umów najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy

 4.Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:

–  omówienie zmian w zakresie wypowiedzenia stosunku prawnego ( w tym m.in. sprawa  nadmetrażu i miejscowości pobliskiej)

– negocjacje w zakresie  rozwiązania stosunku prawnego

– powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu

5.Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:

–  skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na  lokal socjalny, w tym pouczenie osoby uprawnionej do lokalu socjalnego o przysługujących jej środkach prawnych

6.Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:

wniosek komornika owskazanie przez gminę tymczasowego pomieszczenia

nowa interpretacja art. 1046 par.4 Kpc

7.Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

–  w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu

– w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach  najmu socjalnego

–  w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

8.Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego

9.Czynsze, m.in.:

– uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu

– wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką

– wartość odtworzeniowa lokalu (wyliczenie)

– weryfikacja dochodów  a podwyżka czynszu

10.Uchwały radgmin– zmiany

11.Sprawy związane z:

– kaucją

– ulepszeniami

– lokale zamienne: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu  nadmetrażu czy   planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji) – przedawnienie roszczeń

12.Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

– prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu  – sytuacja prawna m.in. najemców/

–  wejście w najem po śmierci najemcy

prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy z 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

–  odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,

–  inne sprawy: np. korespondencja

 13.Omówienie spraw  uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym :

– tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie ruchomości itp.

–  problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

14.Orzecznictwo sądowe.

 

KORZYŚCI:

przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowelizacji i nadal obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (zmiany weszły w życie w dniu 21.04. br).

 

PROWADZĄCA:

prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Wieloletni pracownik Ministerstwa zajmującego się problematyką mieszkaniową, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarzadzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 25listopada 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2 grudnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów