Slider

Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

data i miejsce: 23 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst odpowiedzialni za projekty UE, Inspektorzy Ochrony Danych (IOD),

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami dotyczącymi  prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy UE w kontekście RODO. Ponadto omówione zostaną praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach.

prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2 533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

program:

 • Uregulowania prawne polskie i unijne w kontekście RODO:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych a przepisy regulujące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektów dofinansowanych przez UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
  – Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO).
  – Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne).
  – Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe.
  – Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?
 • Administrator Danych w kontekście projektów UE:
  Kto jest Administratorem Danych w ramach programów operacyjnych?
  -Konsekwencje przypisania do roli Administratora.
  – Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności Administratora.
  – Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania w ramach projektów UE.
  – Zasada adekwatności w kontekście projektów UE.
  – Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
  – Prawa obywatela – obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  – Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
  – Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  – W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  – Odpowiedzialność na gruncie RODO.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
  Prawo do uzyskania kopii danych.
  – Prawo do bycia zapomnianym.
  – Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  – Prawo do przenoszenia danych.
  – Prawo do sprostowania danych.
 • Projekty UE a RODO.
  Operacje przetwarzania danych w projektach.
  – Statut podmiotowy uczestników programów operacyjnych.
  – Obowiązki informacyjne, regulaminy, wnioski o dofinansowanie i umowy w projektach a RODO – nowe obowiązki.
 • Szacowanie ryzyka dla danych osobowych w projektach UE.
  Zasady wynikające z przepisów.
  – Metody szacowania ryzyka.
  – Ocena skutków.
  – Plany postępowania z ryzykiem dla danych osobowych.
  – Przykłady szacowania ryzyka.
 • Panel dyskusyjny.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 9.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 16 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów