Slider

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 22 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 15 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy JST zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne. Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji. Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia. Uczestnicy poznają na przykładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.

Program:

 • Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
 • Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów Prawo wodne.
 • Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.

100 minut.

 • Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  Właściwość organów.
  Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
  Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
  Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu.
  Składniki decyzji treść uzasadnienia.
  Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
 • Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
 • Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania.
 • Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
 • Udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.

100 minut.

 • Uwagi i wnioski.
 • Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.
 • Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Dostęp do informacji a RODO – ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym, obowiązki, uprawnienia i zagrożenia.
 • Pytania, konsultacje, dyskusja.

100 minut.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów